รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ  Chemical Engineering10
6 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง  IE10
7 B6400248 นางสาวจรินันท์ แน่งอนงค์  N/A10
8 B6400316 นายธนดล ดวงมณี  Metallurgical Engineering10
9 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม  Chemical Engineering10
10 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6400361 นายพงศธร วันชา  Mechanical Engineering10
12 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี  Mechanical Engineering10
13 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ  Metallurgical Engineering10
15 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล  IE10
16 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม  CPE10
17 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน  EE10
18 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง  TCE10
19 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน  Mechanical Engineering10
20 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง  IE10
22 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล  Electronic Engineering10
23 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม  CE10
24 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์  CPE10
26 B6401917 นางสาวรมิตา โคกขุนทด  Chemical Engineering10
27 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว  Chemical Engineering10
28 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก  Chemical Engineering10
29 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ  Mechanical Engineering10
30 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ  Geological Engineering10
32 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์  Electronic Engineering10
34 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์  CE10
36 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์  CPE10
37 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา  Environmental Engineering10
38 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที  IE10
39 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์  CPE10
40 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ  N/A10
41 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร  TCE10
42 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน  CE10
43 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์  TCE10
44 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย  IE10
45 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช  Metallurgical Engineering10
46 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง  TCE10
47 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล  N/A10
48 B6403027 นายสุรจักษ์ เริงสำราญ  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์  IE10
50 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร  Metallurgical Engineering10
51 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์  EE10
52 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน  Metallurgical Engineering10
53 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ  EE10
55 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์  Mechanical Engineering10
56 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ  Chemical Engineering10
57 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี  CPE10
58 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ  N/A10
59 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์  Mechanical Engineering10
60 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน  N/A10
61 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง  Mechanical Engineering10
62 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ  CE10
63 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง  Metallurgical Engineering10
64 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ  Environmental Engineering10
65 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี  Environmental Engineering10
66 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์  TCE10
67 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร  CPE10
68 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล  Mechanical Engineering10
69 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก  Chemical Engineering10
70 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล  Electronic Engineering10
72 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว  N/A10
74 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต  TCE10
75 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล  Agricultural and Food Engineering10
76 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ  TCE10
77 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์  Mechanical Engineering10
78 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร  TCE10
79 B6403638 นางสาวชัญญานุช วันนิจ  CE10
80 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
81 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์  IE10
82 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา  Metallurgical Engineering10
83 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา  N/A10
84 B6403737 นายฐิติกร นันทา  Mechanical Engineering10
85 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย  Transportation And Logistics Engineering10
86 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์  Mechanical Engineering10
87 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ  Mechanical Engineering10
89 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง  Metallurgical Engineering10
90 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน  N/A10
91 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง  Electronic Engineering10
92 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา  Mechanical Engineering10
93 B6403959 นางสาวมนัสนันท์ ประดับศรี  N/A10
94 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ  Mechanical Engineering10
95 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง  IE10
96 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก  TCE10
97 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา  Electronic Engineering10
98 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์  N/A10
99 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์  EE10
100 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์  N/A10
101 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ  N/A10
102 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์  Polymer Engineering10
103 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน  N/A10
104 B6404406 นางสาวพรชิตา โคกเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
105 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา  Mechanical Engineering10
106 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน  Environmental Engineering10
107 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง  Mechanical Engineering10
108 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์  Environmental Engineering10
109 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ  IE10
110 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก  N/A10
111 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย  Mechanical Engineering10
112 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก  EE10
113 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์  Mechanical Engineering10
114 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์  Environmental Engineering10
115 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย  Mechanical Engineering10
116 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน  IE10
117 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว  N/A10
119 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  CE10
120 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง  CE10
121 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์  CE10
122 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก  Transportation And Logistics Engineering10
123 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์  Agricultural and Food Engineering10
124 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร  N/A60
125 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์  Agricultural and Food Engineering10
126 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข  Mechanical Engineering10
127 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง  N/A10
128 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม  Chemical Engineering10
129 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ  CE10
130 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ  Geological Engineering10
131 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง  Polymer Engineering10
132 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี  N/A10
133 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์  Mechanical Engineering10
134 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์  CE10
135 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา  Transportation And Logistics Engineering10
136 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ  Mechanical Engineering10
137 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ  Electronic Engineering10
138 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์  IE10
139 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี  Environmental Engineering10
140 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย  Electronic Engineering10
141 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง  Mechanical Engineering10
142 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี  Transportation And Logistics Engineering10
143 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร  N/A10
144 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา  Mechanical Engineering10
145 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง  Metallurgical Engineering10
146 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
147 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร  Chemical Engineering10
148 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง  Geological Engineering10
149 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย  Polymer Engineering10
150 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์  TCE10
151 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
152 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
153 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์  IE10
154 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์  EE10
155 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล  Mechanical Engineering10
156 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
157 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม  Metallurgical Engineering10
158 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป  CPE10
159 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ  Transportation And Logistics Engineering10
160 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล  IE10
161 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง  IE10
162 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน  TCE10
163 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ  TCE10
164 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา  CPE10
165 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์  CE10
166 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ  EE10
167 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ  Environmental Engineering10
168 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์  N/A10
169 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง  Environmental Engineering10
171 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน  EE10
172 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
173 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย  CPE10
174 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ  Electronic Engineering10
175 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง  Metallurgical Engineering10
176 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว  Mechanical Engineering10
177 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ  N/A10
178 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์  Electronic Engineering10
179 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส  Electronic Engineering10
180 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก  N/A10
181 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา  Mechanical Engineering10
182 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์  Mechanical Engineering10
183 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก  Mechanical Engineering10
184 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม  IE10
185 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง  Metallurgical Engineering10
186 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์  Geological Engineering10
187 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน  IE10
188 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด  Environmental Engineering10
190 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ  N/A10
191 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล  TCE10
192 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด  Mechanical Engineering10
193 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด  Agricultural and Food Engineering10
194 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม  EE10
195 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
196 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์  Mechanical Engineering10
197 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
198 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ  CE10
199 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า  TCE10
200 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ  N/A10
201 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์  EE10
202 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง  TCE10
204 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล  N/A10
205 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน  N/A10
206 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร  N/A10
207 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต  Mechanical Engineering10
208 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
209 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์  N/A10
210 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย  Metallurgical Engineering10
211 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ  Mechanical Engineering10
212 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช  Geological Engineering10
213 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ  CPE10
214 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน  IE10
215 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า  Geological Engineering10
216 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา  N/A10
217 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ  Mechanical Engineering10
218 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช  TCE10
219 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา  Mechanical Engineering10
220 B6407421 นางสาวชลธิชา พรหมสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
221 B6407438 นางสาวจันทร์พิมพ์ ลายนอก  Agricultural and Food Engineering10
222 B6407445 นางสาวปานไพลิน จินโจ  Environmental Engineering10
223 B6407469 นายนราธร ปานสุด  Mechanical Engineering10
224 B6407483 นางสาวจรรยวรรธน์ ภิรมย์จิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
225 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร  Mechanical Engineering10
226 B6407575 นางสาววิไลพร ชัยรินทร์  N/A10
227 B6407636 นางสาวแพรพลอย สัตโส  Transportation And Logistics Engineering10
228 B6407643 นายฐานันดร ศรีคะฮาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
229 B6407674 นางสาวสุรางค์ คำเรือง  Electronic Engineering10
230 B6407681 นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์  Geological Engineering10
231 B6407698 นางสาวมัลลิกา ศรีพรหม  N/A10
232 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
233 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  CE10
234 B6407780 นายธมกร คงชาติ  N/A10
235 B6407797 นางสาวอรปรียา อุ่นผาง  Chemical Engineering10
236 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ  Mechanical Engineering10
237 B6407926 นายกิตติพัทธ์ กิ่งพุดซา  CPE10
238 B6407957 นายธนดล กำบัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์  Mechanical Engineering10
240 B6407971 นางสาวธนาภรณ์ มีพันธ์  N/A10
241 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
242 B6408008 นางสาววรรณษา วัชระประหาส  CERAMIC ENGINEERING10
243 B6408084 นางสาวอลิสา ธรรมฤทธิ์  Electronic Engineering10
244 B6408114 นายธัญญากร มูลละ  EE10
245 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้  CE10
246 B6408138 นางสาวอธิตยา หว่างรักษาวงษ์  Environmental Engineering10
247 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช  Mechanical Engineering10
248 B6408190 นางสาวเพชรรดา นาถวิล  EE10
249 B6408206 นางสาวธิญาดา ทุมมี  Agricultural and Food Engineering10
250 B6408220 นายชูศักดิ์ เขมรทอง  N/A10
251 B6408275 นายนภัส สีนะกาสา  CPE10
252 B6408350 นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์  TCE10
253 B6408367 นางสาวปวีณ์สุดา บัวคำ  Chemical Engineering10
254 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น  Mechanical Engineering10
255 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย  Mechanical Engineering10
256 B6408404 นางสาวปุญญิศา พันโภคา  Agricultural and Food Engineering10
257 B6408473 นางสาวอรพรรณ ขันโนนเขวา  Environmental Engineering10
258 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก  CE10
259 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ  Mechanical Engineering10
260 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
261 B6408510 นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน  CPE10
262 B6408534 นายอภิรักษ์ บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
263 B6408589 นายญานภัทร นาบำรุง  TCE10
264 B6408596 นางสาวกนกพร สุริยะวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
265 B6408602 นายธนวัฒน์ วิเศษชัยวรรณ  N/A10
266 B6408619 นางสาวพิมลพรรณ แสงสุวรรณ  N/A10
267 B6408640 นางสาวประกายกาญจน์ บุญทะ  Environmental Engineering10
268 B6408725 นางสาวชุติมณฑน์ ดิษร  IE10
269 B6408817 นายภานุวัฒน์ บินตะคุ  N/A10
270 B6408886 นางสาวธัญญานันทร์ บัวภิบาล  TCE10
271 B6408893 นางสาวสกุลตลา สาสุข  Mechanical Engineering10
272 B6408916 นางสาววิวรรธณี บุตรดี  N/A10
273 B6409081 นายปวโรธน์ คงประสิทธิ์  N/A10
274 B6409098 นางสาวสุพรรณิกา โอดเปี้ย  IE10
275 B6409111 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร  N/A10
276 B6409166 นางสาวไข่มุก แหวนหล่อ  N/A10
277 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม  Mechanical Engineering10
278 B6409371 นางสาววิภาดา รุนใหม่  Agricultural and Food Engineering10
279 B6409388 นายธีรพงษ์ จุลตะคุ  CPE10
280 B6409418 นายปริญญา จักรศรี  N/A10
281 B6409432 นางสาววริศรา กุลดารัมย์  Chemical Engineering10
282 B6409449 นางสาวอัจฉรา เจริญครบุรี  TCE10
283 B6409470 นายสิทธิศักดิ์ บุญสีนาค  TCE10
284 B6409500 นายอัมรินทร์ เรียบร้อย  Environmental Engineering10
285 B6409531 นายพีรภัทร หาญอนุสรณ์  Environmental Engineering10
286 B6409562 นายกิจจานุวัฒน์ ธนกิจสถิตคุณ  TCE10
287 B6409593 นางสาวสุธาสินี เจียมชัยภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
288 B6409609 นางสาวจิตรานุช พันพรม  Environmental Engineering10
289 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง  Transportation And Logistics Engineering10
290 B6409623 นางสาวสิริลักษณ์ มูลอามาตย์  TCE10
291 B6409685 นายกิตติศักดิ์ ดีพาชู  Electronic Engineering10
292 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช  CE10
293 B6409708 นางสาวนัทชา อุดมพันธ์  N/A10
294 B6409791 นายกิตติศักดิ์ ทำสุนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
295 B6409838 นายสุวิจักขณ์ จันทร์เรือง  N/A10
296 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
297 B6409951 นางสาววริศรา กุเร็น  Chemical Engineering10
298 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน  Mechanical Engineering10
299 B6410018 นายศิริชัย ชาญถิ่นดง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
300 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ  CE10
301 B6410155 นางสาวนภาพร พลราช  Agricultural and Food Engineering10
302 B6410186 นางสาวสุพัฒตา สุปินตา  N/A10
303 B6410209 นายกฤษฎา จุมพลา  N/A10
304 B6410216 นางสาวประภัสสร ผลประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
305 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง  Mechanical Engineering10
306 B6410254 นางสาวกรกมล ฟีสันเทียะ  TCE10
307 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี  Mechanical Engineering10
308 B6410285 นายระพีวิชญ์ พันแสน  EE10
309 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล  CE10
310 B6410520 นางสาวดวงจันทร์ เตยสอย  N/A10
311 B6410544 นายชนนท์ ดอกสันเทียะ  N/A10
312 B6410636 นางสาวจิราพร บัวเย็น  N/A10
313 B6410650 นายสุภกิจ พันจะโป๊ะ  N/A10
314 B6410698 นางสาวจารุภา ข่าขันมาลี  Geological Engineering10
315 B6410711 นางสาวศศิธร แสงงาม  Agricultural and Food Engineering10
316 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์  CE10
317 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์  Mechanical Engineering10
318 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู  CE10
319 B6410896 นางสาวอารดา นามสว่าง  IE10
320 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย  CE10
321 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ  Mechanical Engineering10
322 B6410988 นางสาวปาริชาต พิมพ์ทอง  TCE10
323 B6410995 นางสาวนริศรา เกื้อสกุล  N/A10
324 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว  Mechanical Engineering10
325 B6411046 นางสาวยุวดี อรุณมาส  Environmental Engineering10
326 B6411053 นางสาวณิชาภัทร เส้นคราม  N/A10
327 B6411107 นางสาวเพชรฎา พลอยระย้า  Geological Engineering10
328 B6411152 นายบัณฑิต ดาแร่  N/A10
329 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์  Mechanical Engineering10
330 B6411213 นางสาวเบญญาภา ทองชนะ  Agricultural and Food Engineering10
331 B6411237 นางสาวสริตา สุขเกษม  N/A10
332 B6411251 นายเธียรศุภร ทองพิทักษ์  EE10
333 B6411282 นางสาวชนนิกานต์ พลเศษ  TCE10
334 B6411336 นางสาวจุฑามาศ เขียวทะเล  EE10
335 B6411343 นายชาลาลักษม์ พละสาร  IE10
336 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม  N/A10
337 B6411404 นางสาวภคพร ศรีวัฒนพงศ์  EE10
338 B6411435 นางสาวณัฏฐกานต์ เจนเลื่อย  Environmental Engineering10
339 B6411442 นางสาวอัมราภรณ์ แก้วไพฑูรย์  N/A10
340 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข  CE10
341 B6411510 นายเกียรติพัฒน์ ศรีนาค  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
342 B6411619 นายพงศกร แช่มทอง  N/A10
343 B6411671 นายอานนท์ ปลั่งกลาง  TCE10
344 B6411688 นายนฤนัย ไตรเสนีย์  CPE10
345 B6411718 นายชุติพงศ์ ปรือปรัง  Electronic Engineering10
346 B6411725 นายธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล  N/A10
347 B6411770 นายณัฐวุฒิ คตเนียม  EE10
348 B6411787 นายอัคชาภัทธิ์ วงศ์กุศลธรรม  Mechanical Engineering10
349 B6411978 นายสวิตต์ แสนบุญศิริ  Polymer Engineering10
350 B6411992 นายณัฐวุฒิ สุดจินดา  N/A10
351 B6412104 นายธนวัฒน์ เทียนทอง  CPE10
352 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา  Mechanical Engineering10
353 B6412166 นางสาวธิชาดา ศรีวรานันท์  Agricultural and Food Engineering10
354 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย  Metallurgical Engineering10
355 B6412180 นางสาวปิยะวรรณ พรมบุดดี  N/A10
356 B6412203 นางสาวจตุรพักตร์ พรหมโคตร  CPE10
357 B6412234 นายธนาธิป กกสันเทียะ  Geological Engineering10
358 B6412241 นายชานน ใจดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
359 B6412258 นางสาวปุญชรัสมิ์ สงวนรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
360 B6412265 นายภูสิทธิ์ อิสระสุข  EE10
361 B6412289 นายนนทวัฒน์ สีทา  Geological Engineering10
362 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร  CPE10
363 B6414320 นายธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ  N/A10
364 B6415426 นางสาวทิพานัน แก้วรากมุข  Environmental Engineering10
365 B6415488 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ  N/A10
366 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ  Mechanical Engineering10
367 B6415549 นายธุวานนท์ ศรีภักดี  N/A10
368 B6415563 นายดนัย ขวาลา  N/A10
369 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ  Mechanical Engineering10
370 B6415709 นายวิษณุกร จันทบ  Metallurgical Engineering10
371 B6415754 นางสาวสรัญญา เสือลอย  Metallurgical Engineering10
372 B6416799 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
373 B6416812 นายน่านฟ้า โสรมรรค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
374 B6416836 นายธนากร มีชนะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
375 B6416966 นายชัยพิสิษฐ์ โชติทวีเดโช  N/A10
376 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง  Mechanical Engineering10
377 B6417079 นายชลสิทธิ์ ไชยชมภู  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.