รายชื่อนศ.
รายวิชา103109 : ESSENTIAL CALCULUS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6413033 นางสาวชลธิชา ต้นทอง  Geoinformatics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6400026 นางสาววันวิสา ทับอุดม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
3 B6400040 นางสาวกัลยาณี สมรับ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6401771 นางสาวเยาวภา เงินจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6402204 นายนัทธพงศ์ ศรีมงคล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
7 B6402228 นางสาวจุฑามาศ ซ่อนนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6402266 นางสาวนันท์นภัส ภูรินันทน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6402273 นางสาววสุมดี ศรีศักดิ์นอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6402334 นายธีรธรรม์ ทัศนีย์พงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6402389 นายเสกสรรค์ กล้าแข็ง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6402402 นางสาวพรชิตา เเบนขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
15 B6402532 นางสาวณัฐวีกานต์ แจ่มสงวน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
16 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
17 B6400590 นางสาวจีรนันท์ บีกขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6400606 นางสาวจีรนันท์ ทวีพุดซา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6412524 นางสาวภัททิยา กระจายแสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
24 B6412562 นางสาวจริยา พวงทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6412654 นางสาวกวินทิพย์ เหมือนดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
30 B6412661 นายสามารถ อันพาพรม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
31 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
32 B6412692 นางสาวนวฤทัย ชัยวิชิต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
34 B6412739 นางสาวทิชา แก้วอนุกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
35 B6412746 นางสาวอทิติยา อาษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
37 B6412760 นางสาวอฑิติยา ปิติรัตนโยธิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
38 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
39 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
41 B6412845 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีจันทร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
42 B6412883 นางสาวจุไรลักษณ์ เพียรชนะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
43 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
44 B6412968 นางสาวเพ็ญประภา ฦาชา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
45 B6412975 นางสาวอาภัสรา ขอภักดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
46 B6413019 นางสาวธัญสินี บรรณศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
47 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.