รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6400637 นายปริน ชุมสำโรง  SPORTS SCIENCE10
2 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา  SPORTS SCIENCE10
3 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย  SPORTS SCIENCE10
4 B6413217 นางสาวขวัญฤดี ปะนะพุทโต  SPORTS SCIENCE10
5 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช  SPORTS SCIENCE10
6 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
7 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน  SPORTS SCIENCE10
8 B6413309 นายทยาวัตร กมลคร  SPORTS SCIENCE10
9 B6413354 นางสาวภัทราพร สีกัลยา  SPORTS SCIENCE10
10 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์  SPORTS SCIENCE10
11 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก  SPORTS SCIENCE10
12 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6401788 นายณภัทร น้อยชม  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6402235 นางสาวนภัทร์สรณ์ ใสสด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6402303 นางสาวกรกนก ณีศะนันท์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
20 B6402358 นายจิรพงษ์ พันธุ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
21 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6402501 นางสาววันวิสา สุนารัตน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
24 B6402518 นางสาวณัชชา ภูมิจันทึก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6402570 นายสิปปภาส แดงใส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6402594 นางสาวศิริวรรณ สุวาท  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6415617 นางสาวอัจฉริยา พุทธชาติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B6400088 นางสาวอาทิตยา ตู้สะกาด  N/A10
30 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย  N/A10
31 B6400101 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่พราหมณ์  N/A10
32 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด  N/A10
33 B6400125 นางสาวพัชรีภรณ์ คงโนนกอก  N/A10
34 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี  N/A10
35 B6400156 นางสาวชรินรัตน์ ซอสันเทียะ  N/A10
36 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล  N/A10
37 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ  N/A10
38 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง  N/A10
39 B6400217 นางสาวธารินี ก้านค้างพลู  N/A10
40 B6400224 นางสาวศิริลักษณ์ ปานสันเทียะ  N/A10
41 B6400255 นางสาวปพิชญา โดดจันทึก  N/A10
42 B6400279 นางสาวกรวิภา สังกะสี  N/A10
43 B6400286 นางสาวปิยะพร วงษ์เจริญ  N/A10
44 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน  N/A10
45 B6400309 นายสิรภพ เศรษศรี  N/A10
46 B6400316 นายธนดล ดวงมณี  N/A10
47 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม  N/A10
48 B6400330 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม  N/A10
49 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ  N/A10
50 B6400361 นายพงศธร วันชา  N/A10
51 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี  N/A10
52 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์  N/A10
53 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ  N/A10
54 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล  N/A10
55 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม  N/A10
56 B6400439 นางสาวสุรีย์พร โพละกุ  N/A10
57 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน  N/A10
58 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง  N/A10
59 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์  N/A10
60 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน  N/A10
61 B6400484 นางสาวอภิญญา สุดาทิพย์  N/A10
62 B6400507 นางสาวดุสิตรา สีดี  N/A10
63 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์  N/A10
64 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ  N/A10
65 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง  N/A10
66 B6400569 นางสาวจิตรทิวา โพธิ์นาแค  N/A10
67 B6400576 นางสาวกรรณิกา สรรพสาร  N/A10
68 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล  N/A10
69 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม  N/A10
70 B6401856 นางสาวสุพรรษา พูนมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
71 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
72 B6401887 นางสาวนันท์นภัส ศรีมาตรภิรมย์  CPE10
73 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์  CPE10
74 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว  Chemical Engineering10
75 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก  Chemical Engineering10
76 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ  Mechanical Engineering10
77 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล  Mechanical Engineering10
78 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง  Mechanical Engineering10
79 B6401979 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข  Mechanical Engineering10
80 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ  Geological Engineering10
82 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
83 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์  CE10
86 B6402099 นายศิลปากร กลสรร  CE10
87 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี  CE10
88 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์  Electronic Engineering10
89 B6402136 นายอธิคม นิยมไทย  Electronic Engineering10
90 B6402143 นางสาวลลิตภัทร เผือดจันทึก  IE10
91 B6402150 นายหรัณย์ ด้วงนิล  IE10
92 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร  N/A10
93 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา  N/A10
94 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์  N/A10
95 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ  N/A10
96 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์  N/A10
97 B6402761 นางสาวเนตรชนก สมตน  N/A10
98 B6402778 นางสาวรุจิดา ป้องท้าว  N/A10
99 B6402785 นายดนตรี บัวเนียม  N/A10
100 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์  N/A10
101 B6402808 นายปธาน โสภา  N/A10
102 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา  N/A10
103 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที  N/A10
104 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์  N/A10
105 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ  N/A10
106 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร  N/A10
107 B6402877 นางสาวชลธิชา สุนทร  N/A10
108 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน  N/A10
109 B6402891 นายเจตน์ษฎิน บัวทุม  N/A10
110 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์  N/A10
111 B6402921 นายคณิต หนองหิน  N/A10
112 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย  N/A10
113 B6402945 นางสาวพรชิตา รักษา  N/A10
114 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช  N/A10
115 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง  N/A10
116 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล  N/A10
117 B6402983 นางสาวภรณิศา นิลพงษ์  N/A10
118 B6402990 นางสาวศศิกานต์ บุญเสริม  N/A10
119 B6403003 นางสาวหทัยชนก ขอจัดกลาง  N/A10
120 B6403010 นายธีรสิทธิ์ บุดดาวงศ์  N/A10
121 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์  N/A10
122 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร  N/A10
123 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์  N/A10
124 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน  N/A10
125 B6403126 นางสาวศุภชลิตา พลนงค์  N/A10
126 B6403140 นายสิทธิโชค ทันสมัย  N/A10
127 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์  N/A10
128 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ  N/A10
129 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก  N/A10
130 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์  N/A10
131 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ  N/A10
132 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี  N/A10
133 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ  N/A10
134 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์  N/A10
135 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน  N/A10
136 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง  N/A10
137 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ  N/A10
138 B6403270 นายรัฐนันท์ น้อยลำ  N/A10
139 B6403287 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ  N/A10
140 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง  N/A10
141 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ  N/A10
142 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี  N/A10
143 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์  N/A10
144 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร  N/A10
145 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล  N/A10
146 B6403362 นางสาวกมลชนก บุญมี  N/A10
147 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว  N/A10
148 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก  N/A10
149 B6403393 นายสุรเสกข์ แย้มพยุง  N/A10
150 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข  N/A10
151 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล  N/A10
152 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  N/A10
153 B6403447 นายนรินทร์โชติ วิเวก  N/A10
154 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว  N/A10
155 B6403461 นายโยวิพัจน์ เสนะวีณิน  N/A10
156 B6403478 นายจิรพัฒน์ พาคำ  N/A10
157 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต  N/A10
158 B6403492 นางสาวอรุณี แสงสำราญ  N/A10
159 B6403508 นางสาวกรรณิการ์ ทองโคกสูง  N/A10
160 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล  N/A10
161 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ  N/A10
162 B6403539 นายปัญจพล ชัยจำรัส  N/A10
163 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์  N/A10
164 B6403553 นายวีรวัตร สัตย์ซ้ำ  N/A10
165 B6403584 นางสาวเสาวลักษณ์ การบุญ  N/A10
166 B6403591 นายอภิพัฒน์ ภูงอก  N/A10
167 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร  N/A10
168 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู  N/A10
169 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์  N/A10
170 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา  N/A10
171 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา  N/A10
172 B6403720 นายเดชิษฐ์ ดีสูงเนิน  N/A10
173 B6403737 นายฐิติกร นันทา  N/A10
174 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย  N/A10
175 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์  N/A10
176 B6403812 นายพลกฤต โพชนะจิตร  N/A10
177 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์  N/A10
178 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด  N/A10
179 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ  N/A10
180 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง  N/A10
181 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน  N/A10
182 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง  N/A10
183 B6403898 นางสาววรรณภา ซ้อนกลิ่น  N/A10
184 B6403904 นางสาวศิรินันท์ เล่าลา  N/A10
185 B6403935 นายพลภูมิ ฤกษ์สังเกตุ  N/A10
186 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา  N/A10
187 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ  N/A10
188 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์  N/A10
189 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง  N/A10
190 B6403997 นางสาวกวินธิดา ศรีจันทร์  N/A10
191 B6404000 นายธวัชชัย วรคุฒ  N/A10
192 B6404024 นายจักรภพ กรโชคอนันต์  N/A10
193 B6404031 นายอลงกรณ์ จันทร์โพธิ์  N/A10
194 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก  N/A10
195 B6404055 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์  N/A10
196 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา  N/A10
197 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม  N/A10
198 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง  N/A10
199 B6404109 นางสาวศศิปรียา ศรีชนะ  N/A10
200 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์  N/A10
201 B6404123 นายพันธกานต์ ศิลปธิวัฒน์  N/A10
202 B6404130 นายนวมินทร์ พงษ์เพียจันทร์  N/A10
203 B6404154 นายพุทธิพงศ์ หล่อตระกูล  N/A10
204 B6404161 นางสาวพรทิพย์ แก้วหอม  N/A10
205 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์  N/A10
206 B6404208 นางสาววรัญญา อินทร์ชำนาญ  N/A10
207 B6404215 นางสาวณัฐชา เทพดวง  N/A10
208 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง  N/A10
209 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์  N/A10
210 B6404253 นายหาญชัย บุญศรี  N/A10
211 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ  N/A10
212 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์  N/A10
213 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง  N/A10
214 B6404321 นายอิสระพงค์ แพนแสง  N/A10
215 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง  N/A10
216 B6404369 นางสาวอภิญญา สูงพิมาย  N/A10
217 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน  N/A10
218 B6404390 นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา  N/A10
219 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา  N/A10
220 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน  N/A10
221 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง  N/A10
222 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์  N/A10
223 B6404475 นายพานิชย์ ปะหุปะโมง  N/A10
224 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ  N/A10
225 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก  N/A10
226 B6404543 นายวรวุฒิ ก้อนดินจี่  N/A10
227 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย  N/A10
228 B6404574 นางสาวสุพิชญา พันธุ  N/A10
229 B6404581 นางสาวชลลดา สายทอง  N/A10
230 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก  N/A10
231 B6404604 นางสาวจิราวรรณ ศรีพลลา  N/A10
232 B6404628 นายธนกร พรพิพัฒน์  N/A10
233 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล  N/A10
234 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์  N/A10
235 B6404666 นางสาวกุสุมาลี ปิ่นปั่น  N/A10
236 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์  N/A10
237 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย  N/A10
238 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน  N/A10
239 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา  N/A10
240 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว  N/A10
241 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  N/A10
242 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง  N/A10
243 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์  N/A10
244 B6404796 นางสาวพิชญ์นรี อินดีสี  N/A10
245 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก  N/A10
246 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์  N/A10
247 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร  N/A60
248 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์  N/A10
249 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์  N/A10
250 B6404864 นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้  N/A10
251 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ  N/A10
252 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข  N/A10
253 B6404901 นายเอมัสกี ละงู  N/A10
254 B6404918 นายสุธิพงศ์ สีนาค  N/A10
255 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง  N/A10
256 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม  N/A10
257 B6404949 นางสาวศุภาภรณ์ เมล็ดกุล  N/A10
258 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ  N/A10
259 B6404970 นายณพงศ์ อุดสระน้อย  N/A10
260 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ  N/A10
261 B6405007 นางสาวปิยณัฐ ทามโคกกรวด  N/A10
262 B6405038 นางสาวชนิดา นิ่มพันธ์  N/A10
263 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง  N/A10
264 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี  N/A10
265 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์  N/A10
266 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์  N/A10
267 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา  N/A10
268 B6405137 นางสาวกานต์ธิดา ปลอยยิ้ม  N/A10
269 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ  N/A10
270 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี  N/A10
271 B6405168 นายพีรวิชญ์ คำปันทิพย์ หาญกิจจานุรักษ์  N/A10
272 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ  N/A10
273 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์  N/A10
274 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี  N/A10
275 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย  N/A10
276 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง  N/A10
277 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา  N/A10
278 B6405267 นายชุติเดช โฉสูงเนิน  N/A10
279 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี  N/A10
280 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร  N/A10
281 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา  N/A10
282 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง  N/A10
283 B6405335 นางสาวปิภาพร ตีกองซอม  N/A10
284 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก  N/A10
285 B6405366 นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป  N/A10
286 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร  N/A10
287 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน  N/A10
288 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง  N/A10
289 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย  N/A10
290 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์  N/A10
291 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์  N/A10
292 B6405465 นางสาวดวงกมล แก้วกล้า  N/A10
293 B6405472 นางสาวณัฎฐณิชา ตาไธสง  N/A10
294 B6405489 นางสาวนภาพร หนองหงอก  N/A10
295 B6405496 นายพีระพัฒน์ หาระไชย  N/A10
296 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์  N/A10
297 B6405533 นางสาวปภาวี ไกรโยธี  N/A10
298 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์  N/A10
299 B6405557 นายธนกร ชนะนา  N/A10
300 B6405564 นายปรมินทร์ เทียนปรุ  N/A10
301 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์  N/A10
302 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์  N/A10
303 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล  N/A10
304 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม  N/A10
305 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม  N/A10
306 B6405632 นายเจตพล นิลเพชร  N/A10
307 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป  N/A10
308 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ  N/A10
309 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล  N/A10
310 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง  N/A10
311 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน  N/A10
312 B6405755 นางสาวปราณปริยา ศรีจำนงค์  N/A10
313 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ  N/A10
314 B6405786 นายพงศ์แสง ภูสมมา  N/A10
315 B6405793 นายชินพัฒน์ นพคุณ  N/A10
316 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา  N/A10
317 B6405823 นางสาวสุธารี คงเจริญ  N/A10
318 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์  N/A10
319 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ  N/A10
320 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ  N/A10
321 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์  N/A10
322 B6405892 นางสาวหัทยา ซองกิ่ง  N/A10
323 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง  N/A10
324 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง  N/A10
325 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน  N/A10
326 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด  N/A10
327 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย  N/A10
328 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ  N/A10
329 B6405991 นายวรวิทย์ จวงจันทร์  N/A10
330 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง  N/A10
331 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว  N/A10
332 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ  N/A10
333 B6406035 นายกิตติศักดิ์ แทนคำ  N/A10
334 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์  N/A10
335 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส  N/A10
336 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก  N/A10
337 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา  N/A10
338 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์  N/A10
339 B6406127 นายทัตสรวง วิเชียรศิลป์  N/A10
340 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก  N/A10
341 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม  N/A10
342 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง  N/A10
343 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน  N/A10
344 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม  N/A10
345 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์  N/A10
346 B6406202 นายสานุพงศ์ วงษ์จันทร์  N/A10
347 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์  N/A10
348 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา  N/A10
349 B6406233 นางสาวณิชนาฏ ดีมูล  N/A10
350 B6406240 นางสาวดุสิตา ชาแก้ว  N/A10
351 B6406257 นายธนวรรธน์ คำโส  N/A10
352 B6406288 นางสาวชลธิชา นาคีทอง  N/A10
353 B6406295 นายภิรัฐ ถิระปรารมณ์  N/A10
354 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน  N/A10
355 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน  N/A10
356 B6406332 นางสาวรุจิรัตน์ สุขศาสต์  N/A10
357 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด  N/A10
358 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ  N/A10
359 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล  N/A10
360 B6406387 นางสาวพิจิตตรา อินทโคตร  N/A10
361 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด  N/A10
362 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด  N/A10
363 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม  N/A10
364 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง  N/A10
365 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์  N/A10
366 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ  N/A10
367 B6406455 นายวรพงศ์ พงศ์พฤทธิวัฒน์  N/A10
368 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ  N/A10
369 B6406479 นายพิชญ์ยุทธ บุญเชิด  N/A10
370 B6406486 นางสาวเปรมสิณี เปาอินทร์  N/A10
371 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า  N/A10
372 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ  N/A10
373 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์  N/A10
374 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ  N/A10
375 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง  N/A10
376 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล  N/A10
377 B6406585 นางสาวอิสริยาภรณ์ ขุนพรม  N/A10
378 B6406592 นายภูธิปต์ งดงาม  N/A10
379 B6406608 นายศิปปกรณ์ สืบตัน  N/A10
380 B6406615 นางสาวอชิรญา พอใจ  N/A10
381 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน  N/A10
382 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร  N/A10
383 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์  N/A10
384 B6406677 นางสาวอัยย์ฬฎา บุตรดี  N/A10
385 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต  N/A10
386 B6406752 นางสาวชลธิชา โคตรโสภา  N/A10
387 B6406769 นางสาวสิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์  N/A10
388 B6406776 นายพีรภาส ฉันทะโกโส  N/A10
389 B6406790 นางสาวอนงค์นาถ พุ่มพวง  N/A10
390 B6406806 นางสาววิจิตตา แก้วปัน  N/A10
391 B6406820 นายชนะศักดิ์ แก้วกลม  N/A10
392 B6406844 นางสาวณัฐชา ประเสริฐกลาง  N/A10
393 B6406851 นางสาวนารีรัตน์ สีสืบมา  N/A10
394 B6406875 นายศิริชัย สาลีวัน  N/A10
395 B6406882 นายณภัทร บุญมาเจริญ  N/A10
396 B6406899 นางสาวสุภัสสรา นุ่นสุวรรณ  N/A10
397 B6406905 นางสาวนริศรา วงศรีเทพ  N/A10
398 B6406929 นางสาวอมิตดา กลิ่นฟุ้ง  N/A10
399 B6406936 นายการุณ อินทรี  N/A10
400 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร  N/A10
401 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์  N/A10
402 B6406981 นางสาวรัตติกาล ปลั่งกลาง  N/A10
403 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย  N/A10
404 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ  N/A10
405 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช  N/A10
406 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ  N/A10
407 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์  N/A10
408 B6407063 นางสาวศิรินภา สีดาแก้ว  N/A10
409 B6407070 นางสาวดารารัตน์ คงมาก  N/A10
410 B6407087 นายวีรภัทร นาดี  N/A10
411 B6407094 นายณัฐวุฒิ สิทธิอินทร์  N/A10
412 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน  N/A10
413 B6407124 นายปณิธาน คงพลปาน  N/A10
414 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า  N/A10
415 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา  N/A10
416 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ  N/A10
417 B6407179 นายอาทิตย์ พุกกะคุปต์  N/A10
418 B6407186 นายธนกร สมจันตา  N/A10
419 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี  N/A10
420 B6407216 นายคณิศร เฮียงคำซาว  N/A10
421 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช  N/A10
422 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์  N/A10
423 B6407285 นายฐิติพันธ์ พิริยะสกุลรัตน์  N/A10
424 B6407292 นางสาวสิริยากร ศิริมาตย์  N/A10
425 B6407308 นางสาวญาณิศา พิมพาต  N/A10
426 B6407315 นางสาวกัลยารัตน์ กรมแสง  N/A10
427 B6407322 นายเบอร์เยอน ทรอเบิ้น ทัวนาว  N/A10
428 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา  N/A10
429 B6407353 นายอิทธิพล สุขนัส  N/A10
430 B6407360 นายสิทธิโชค สินประสิทธิ์  N/A10
431 B6407377 นายศิวัช พัชรมณีปกรณ์  N/A10
432 B6407384 นางสาวลักษิกา พยัคเกษมโสภณ  N/A10
433 B6407391 นายภูวิส ปิ่นวงษ์  N/A10
434 B6407414 นายกษม บุญจรัส  N/A10
435 B6407421 นางสาวชลธิชา พรหมสุวรรณ  N/A10
436 B6407438 นางสาวจันทร์พิมพ์ ลายนอก  N/A10
437 B6407445 นางสาวปานไพลิน จินโจ  N/A10
438 B6407469 นายนราธร ปานสุด  N/A10
439 B6407476 นายภราดร ศรีโสภา  N/A10
440 B6407483 นางสาวจรรยวรรธน์ ภิรมย์จิตร  N/A10
441 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร  N/A10
442 B6407513 นางสาวกมลพรรณ พวงสุข  N/A10
443 B6407520 นายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ  N/A10
444 B6407544 นายชวาล จิตพิมาย  N/A10
445 B6407575 นางสาววิไลพร ชัยรินทร์  N/A10
446 B6407605 นายกฤษดา กระเเสกุล  N/A10
447 B6407636 นางสาวแพรพลอย สัตโส  N/A10
448 B6407643 นายฐานันดร ศรีคะฮาด  N/A10
449 B6407674 นางสาวสุรางค์ คำเรือง  N/A10
450 B6407681 นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์  N/A10
451 B6407698 นางสาวมัลลิกา ศรีพรหม  N/A10
452 B6407704 นายธัชธรรม อนันธศิริ  N/A10
453 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย  N/A10
454 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  N/A10
455 B6407735 นายณัฐกิตติ์ ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
456 B6407742 นายณัฐวุฒิ นามบุตร  N/A10
457 B6407759 นายพุฒิพงศ์ จันงูเหลือม  N/A10
458 B6407766 นายพัชรวัฒน์ พงศ์พิมพ์  N/A10
459 B6407773 นางสาวพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์  N/A10
460 B6407780 นายธมกร คงชาติ  N/A10
461 B6407797 นางสาวอรปรียา อุ่นผาง  N/A10
462 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ  N/A10
463 B6407834 นายธนากร หนองนา  N/A10
464 B6407865 นางสาวอิสรียา สมมุติรัมย์  N/A10
465 B6407919 นายธนุส โยธาทูล  N/A10
466 B6407926 นายกิตติพัทธ์ กิ่งพุดซา  N/A10
467 B6407933 นายประเทศ ดินสีวิจิตร  N/A10
468 B6407940 นายอติชาติ นะสาโร  N/A10
469 B6407957 นายธนดล กำบัง  N/A10
470 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์  N/A10
471 B6407971 นางสาวธนาภรณ์ มีพันธ์  N/A10
472 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ  N/A10
473 B6408008 นางสาววรรณษา วัชระประหาส  N/A10
474 B6408022 นางสาวพัฒนพิมพ์ สหะชาติ  N/A10
475 B6408053 นายกิตติวรรณ สิริพันธนะ  N/A10
476 B6408077 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีขวา  N/A10
477 B6408084 นางสาวอลิสา ธรรมฤทธิ์  N/A10
478 B6408091 นายชนาพัฒน์ อายุวัฒน์  N/A10
479 B6408114 นายธัญญากร มูลละ  N/A10
480 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้  N/A10
481 B6408138 นางสาวอธิตยา หว่างรักษาวงษ์  N/A10
482 B6408145 นายกิตติพงษ์ หมื่นแก้ว  N/A10
483 B6408169 นายจักรพัณธ์ พรมคุณ  N/A10
484 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช  N/A10
485 B6408183 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์งาม  N/A10
486 B6408190 นางสาวเพชรรดา นาถวิล  N/A10
487 B6408206 นางสาวธิญาดา ทุมมี  N/A10
488 B6408213 นายนวพล ศิริวงศ์  N/A10
489 B6408220 นายชูศักดิ์ เขมรทอง  N/A10
490 B6408268 นายอรรคพล เตินเตียน  N/A10
491 B6408275 นายนภัส สีนะกาสา  N/A10
492 B6408299 นายชิษณุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์  N/A10
493 B6408312 นายวสุ สุพล  N/A10
494 B6408329 นายศุภชัย สารีภาวงษ์  N/A10
495 B6408336 นายสุรยุทธ ประคำแหง  N/A10
496 B6408343 นายโชคทวี วงคำเหลา  N/A10
497 B6408350 นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์  N/A10
498 B6408367 นางสาวปวีณ์สุดา บัวคำ  N/A10
499 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น  N/A10
500 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย  N/A10
501 B6408404 นางสาวปุญญิศา พันโภคา  N/A10
502 B6408428 นายพีรภพ งามธงไชย  N/A10
503 B6408435 นางสาวมาริสา ชมเหิม  N/A10
504 B6408466 นางสาวเกล้าทอง สุขวุฒิ  N/A10
505 B6408473 นางสาวอรพรรณ ขันโนนเขวา  N/A10
506 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก  N/A10
507 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ  N/A10
508 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น  N/A10
509 B6408510 นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน  N/A10
510 B6408534 นายอภิรักษ์ บุญศรี  N/A10
511 B6408541 นายธนกฤต อิงแอบ  N/A10
512 B6408565 นายภรัณยู ลิ้มกุล  N/A10
513 B6408572 นายนนทกร เสนคราม  N/A10
514 B6408589 นายญานภัทร นาบำรุง  N/A10
515 B6408596 นางสาวกนกพร สุริยะวงค์  N/A10
516 B6408602 นายธนวัฒน์ วิเศษชัยวรรณ  N/A10
517 B6408619 นางสาวพิมลพรรณ แสงสุวรรณ  N/A10
518 B6408640 นางสาวประกายกาญจน์ บุญทะ  N/A10
519 B6408657 นายจักรพงศ์ สังวาลเพ็ชร  N/A10
520 B6408671 นางสาวอาภารัตน์ พุ่มม่วง  N/A10
521 B6408688 นายวรวุฒิ ศรีจันทร์  N/A10
522 B6408701 นายนนธวัช ชมประเสริฐ  N/A10
523 B6408725 นางสาวชุติมณฑน์ ดิษร  N/A10
524 B6408749 นายณัฐพล หลุ่งเป้า  N/A10
525 B6408763 นางสาวญาดา ผดุงศิลปะ  N/A10
526 B6408770 นายพงษ์ศิริ เซ่งจัน  N/A10
527 B6408794 นายไชยชนก รูปเหลี่ยม  N/A10
528 B6408800 นายญาณภัทร นารัมย์  N/A10
529 B6408817 นายภานุวัฒน์ บินตะคุ  N/A10
530 B6408824 นางสาวศศิกานต์ แก้วดี  N/A10
531 B6408831 นายพลเอก มุสิกะพืช  N/A10
532 B6408862 นายจุลจักร วรรณสุทธะ  N/A10
533 B6408886 นางสาวธัญญานันทร์ บัวภิบาล  N/A10
534 B6408893 นางสาวสกุลตลา สาสุข  N/A10
535 B6408916 นางสาววิวรรธณี บุตรดี  N/A10
536 B6408985 นายวรนันท์ ชอลี  N/A10
537 B6408992 นางสาวณัฏฐา กันทวัฒน์  N/A10
538 B6409050 นายจิรกิตติ์ แสงพวง  N/A10
539 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง  N/A10
540 B6409081 นายปวโรธน์ คงประสิทธิ์  N/A10
541 B6409098 นางสาวสุพรรณิกา โอดเปี้ย  N/A10
542 B6409111 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร  N/A10
543 B6409142 นายธีรศักดิ์ ศรีระ  N/A10
544 B6409166 นางสาวไข่มุก แหวนหล่อ  N/A10
545 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม  N/A10
546 B6409180 นายภูริวัฒน์ ดาลุนฉิม  N/A10
547 B6409234 นางสาวอาณัตดา นาจะหมื่น  N/A10
548 B6409241 นายธรณินทร์ จันทวงศรี  N/A10
549 B6409258 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี  N/A10
550 B6409265 นายพันธวิศ กฤตย์พานทอง  N/A10
551 B6409319 นายตะวัน สวัสดิมงคล  N/A10
552 B6409333 นายชัยชนะ ปลั่งกลาง  N/A10
553 B6409364 นายสุวพิชญ์ ปราบนอก  N/A10
554 B6409371 นางสาววิภาดา รุนใหม่  N/A10
555 B6409388 นายธีรพงษ์ จุลตะคุ  N/A10
556 B6409418 นายปริญญา จักรศรี  N/A10
557 B6409432 นางสาววริศรา กุลดารัมย์  N/A10
558 B6409449 นางสาวอัจฉรา เจริญครบุรี  N/A10
559 B6409470 นายสิทธิศักดิ์ บุญสีนาค  N/A10
560 B6409500 นายอัมรินทร์ เรียบร้อย  N/A10
561 B6409517 นายธีรเมธ กล้าหาญ  N/A10
562 B6409531 นายพีรภัทร หาญอนุสรณ์  N/A10
563 B6409548 นางสาวศิรประภาพร ณรงค์ฤทธิ์  N/A10
564 B6409562 นายกิจจานุวัฒน์ ธนกิจสถิตคุณ  N/A10
565 B6409593 นางสาวสุธาสินี เจียมชัยภูมิ  N/A10
566 B6409609 นางสาวจิตรานุช พันพรม  N/A10
567 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง  N/A10
568 B6409623 นางสาวสิริลักษณ์ มูลอามาตย์  N/A10
569 B6409678 นายภาสวีร์ พรมแสง  N/A10
570 B6409685 นายกิตติศักดิ์ ดีพาชู  N/A10
571 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช  N/A10
572 B6409708 นางสาวนัทชา อุดมพันธ์  N/A10
573 B6409753 นายปธานิน กล้าหาญ  N/A10
574 B6409760 นางสาวณิชาภัทร อ่อนภูมี  N/A10
575 B6409791 นายกิตติศักดิ์ ทำสุนา  N/A10
576 B6409807 นางสาววนิดา ถำวาปี  N/A10
577 B6409814 นายศักรินทร์ อิทธิพลกังวาล  N/A10
578 B6409821 นายวิษณุพงศ์ คงศรี  N/A10
579 B6409838 นายสุวิจักขณ์ จันทร์เรือง  N/A10
580 B6409876 นางสาวศรินรัตย์ เพชรวิสัย  N/A10
581 B6409883 นายชัยวุธ โชคนัด  N/A10
582 B6409906 นางสาวโยษิตา สาลีเกิด  N/A10
583 B6409913 นางสาวชฎาวัลย์ สัตตะโส  N/A10
584 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่  N/A10
585 B6409951 นางสาววริศรา กุเร็น  N/A10
586 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน  N/A10
587 B6410001 นางสาวมัณฑิตา ท่าดีสม  N/A10
588 B6410018 นายศิริชัย ชาญถิ่นดง  N/A10
589 B6410025 นายนพรัตน์ พลศักดิ์ขวา  N/A10
590 B6410049 นายวชิรวิทย์ อักษร  N/A10
591 B6410070 นางสาวสิริลักษณ์ รังหอม  N/A10
592 B6410094 นายณัฐภูมิ ชอบมิตร  N/A10
593 B6410100 นายนครา สุวรรณรอด  N/A10
594 B6410131 นายณัฐวัฒน์ พลบัตร  N/A10
595 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ  N/A10
596 B6410155 นางสาวนภาพร พลราช  N/A10
597 B6410186 นางสาวสุพัฒตา สุปินตา  N/A10
598 B6410193 นายธีรภัทร ภูศรีฤทธิ์  N/A10
599 B6410209 นายกฤษฎา จุมพลา  N/A10
600 B6410216 นางสาวประภัสสร ผลประเสริฐ  N/A10
601 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง  N/A10
602 B6410254 นางสาวกรกมล ฟีสันเทียะ  N/A10
603 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี  N/A10
604 B6410285 นายระพีวิชญ์ พันแสน  N/A10
605 B6410315 นางสาวธรัญญา จงจอหอ  N/A10
606 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล  N/A10
607 B6410339 นางสาวอภิญญา ผิวเหลือง  N/A10
608 B6410353 นางสาวมณัฐชยา นิลทะราช  N/A10
609 B6410360 นางสาวศรัญญา สาทน  N/A10
610 B6410377 นายธนวัตร พรอนันต์รัตน์  N/A10
611 B6410384 นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ  N/A10
612 B6410391 นายภานุวัฒน์ อินขามป้อม  N/A10
613 B6410407 นายธนกฤต เทพสีหนู  N/A10
614 B6410414 นางสาวณัฐธิดา จันทโรจน์  N/A10
615 B6410438 นางสาวปณิดา ประโม  N/A10
616 B6410445 นายสหภาพ บุตรสาระ  N/A10
617 B6410452 นายสุธีร์ พรหมกสิกร  N/A10
618 B6410476 นายวชิรกรณ์ แซ่ตั๊น  N/A10
619 B6410483 นายดุษิต ปุเรนเต  N/A10
620 B6410520 นางสาวดวงจันทร์ เตยสอย  N/A10
621 B6410537 นายธิบดี พรจรัญสกุล  N/A10
622 B6410544 นายชนนท์ ดอกสันเทียะ  N/A10
623 B6410551 นางสาววราพร กันหาสี  N/A10
624 B6410582 นายธัญพิสิฐ เจริญสุข  N/A10
625 B6410599 นางสาวรุจิดา พรชัยกิตติ์  N/A10
626 B6410612 นายฐิติพงศ์ แกประโคน  N/A10
627 B6410629 นายอำนาจ พุ่มเทศ  N/A10
628 B6410636 นางสาวจิราพร บัวเย็น  N/A10
629 B6410643 นายรัตนพล นุชโยธิน  N/A10
630 B6410650 นายสุภกิจ พันจะโป๊ะ  N/A10
631 B6410681 นายกมลสิทธิ์ คุณธนพงษ์  N/A10
632 B6410698 นางสาวจารุภา ข่าขันมาลี  N/A10
633 B6410711 นางสาวศศิธร แสงงาม  N/A10
634 B6410728 นางสาวณัฐพร วงศ์บุตร  N/A10
635 B6410735 นายอธิวัฒน์ อ่อมแก้ว  N/A10
636 B6410759 นายสุรศักดิ์ คำเครื่อง  N/A10
637 B6410773 นางสาวคณิศร ปัตถาวะโร  N/A10
638 B6410797 นายเอกรัตน์ จักษุเขียว  N/A10
639 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์  N/A10
640 B6410827 นายพิรุณ สุระนารถ  N/A10
641 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์  N/A10
642 B6410858 นางสาวภัทรวดี อยู่ปรางค์  N/A10
643 B6410872 นางสาวพรนัชชา เหล็กทะเล  N/A10
644 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู  N/A10
645 B6410896 นางสาวอารดา นามสว่าง  N/A10
646 B6410919 นายภูวพณ แก่นคำ  N/A10
647 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย  N/A10
648 B6410933 นายธีรวัฒน์ วรรณกุล  N/A10
649 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ  N/A10
650 B6410957 นางสาววิภาพร ศิลารัตน์  N/A10
651 B6410964 นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ  N/A10
652 B6410971 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พิมพ์น้อย  N/A10
653 B6410988 นางสาวปาริชาต พิมพ์ทอง  N/A10
654 B6410995 นางสาวนริศรา เกื้อสกุล  N/A10
655 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว  N/A10
656 B6411015 นางสาววรรณวิศา นาทะยัพ  N/A10
657 B6411022 นายปฐมชล สร้อยสม  N/A10
658 B6411039 นางสาวแอนนา พันประสงค์  N/A10
659 B6411046 นางสาวยุวดี อรุณมาส  N/A10
660 B6411053 นางสาวณิชาภัทร เส้นคราม  N/A10
661 B6411077 นางสาวปานไพลิน ใจเฉื่อย  N/A10
662 B6411107 นางสาวเพชรฎา พลอยระย้า  N/A10
663 B6411114 นางสาวพิสชา บุญเกื้อ  N/A10
664 B6411121 นางสาวพรรณฐิตา ดิษฐเจริญ  N/A10
665 B6411138 นายกฤษกร ชาญอักษร  N/A10
666 B6411152 นายบัณฑิต ดาแร่  N/A10
667 B6411183 นายพายุพัฒน์ สัจจะวัฒนากิจ  N/A10
668 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์  N/A10
669 B6411213 นางสาวเบญญาภา ทองชนะ  N/A10
670 B6411220 นางสาวสุวนันท์ เงางาม  N/A10
671 B6411237 นางสาวสริตา สุขเกษม  N/A10
672 B6411244 นายญาณวัฒน์ กล่ำสุข  N/A10
673 B6411251 นายเธียรศุภร ทองพิทักษ์  N/A10
674 B6411282 นางสาวชนนิกานต์ พลเศษ  N/A10
675 B6411299 นางสาวพิสมัย เสียงเลิศ  N/A10
676 B6411305 นางสาวสุพิชญา ชินวงค์  N/A10
677 B6411312 นายคุณากร ศรีไทย  N/A10
678 B6411336 นางสาวจุฑามาศ เขียวทะเล  N/A10
679 B6411343 นายชาลาลักษม์ พละสาร  N/A10
680 B6411367 นายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว  N/A10
681 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม  N/A10
682 B6411404 นางสาวภคพร ศรีวัฒนพงศ์  N/A10
683 B6411411 นางสาวกุลนิดา ดงแดง  N/A10
684 B6411435 นางสาวณัฏฐกานต์ เจนเลื่อย  N/A10
685 B6411442 นางสาวอัมราภรณ์ แก้วไพฑูรย์  N/A10
686 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข  N/A10
687 B6411473 นายชัยวัฒน์ เขื่อนคำ  N/A10
688 B6411480 นายรังรักษ์ มรดก  N/A10
689 B6411510 นายเกียรติพัฒน์ ศรีนาค  N/A10
690 B6411596 นางสาวณริสศรา อสิพงษ์  N/A10
691 B6411619 นายพงศกร แช่มทอง  N/A10
692 B6411626 นางสาวศศิประภา พัทธเสมา  N/A10
693 B6411671 นายอานนท์ ปลั่งกลาง  N/A10
694 B6411688 นายนฤนัย ไตรเสนีย์  N/A10
695 B6411718 นายชุติพงศ์ ปรือปรัง  N/A10
696 B6411725 นายธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล  N/A10
697 B6411732 นางสาวพัชรี ค่ำคูณ  N/A10
698 B6411749 นางสาวอังคณา วรรณา  N/A10
699 B6411756 นางสาวปุญณพัฒน์ สงฆ์สระน้อย  N/A10
700 B6411770 นายณัฐวุฒิ คตเนียม  N/A10
701 B6411787 นายอัคชาภัทธิ์ วงศ์กุศลธรรม  Mechanical Engineering10
702 B6411794 นางสาวอภิสรา ทับทิม  N/A10
703 B6411800 นายปิยะวัฒน์ บุญมี  N/A10
704 B6411824 นางสาวกันยารัตน์ กลิ่นจัตุรัส  N/A10
705 B6411831 นางสาวยศวดี ตักศิลา  N/A10
706 B6411855 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด  N/A10
707 B6411862 นางสาวชลธิชา เทพสงค์  N/A10
708 B6411879 นายกฤษณะ ชีชะวา  N/A10
709 B6411916 นางสาวกมลรัตน์ สนคำ  N/A10
710 B6411923 นายกุญชร นาเหนือ  N/A10
711 B6411947 นายธนวัฒน์ สมนาแซง  N/A10
712 B6411954 นางสาววัฒนพร โตวิจิตร์  N/A10
713 B6411978 นายสวิตต์ แสนบุญศิริ  N/A10
714 B6411992 นายณัฐวุฒิ สุดจินดา  N/A10
715 B6412074 นายธีระพงษ์ มูลเพ็ญ  N/A10
716 B6412098 นายภชร พวงสีเคน  N/A10
717 B6412104 นายธนวัฒน์ เทียนทอง  N/A10
718 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา  N/A10
719 B6412128 นายภูมิตะวัน พิมพ์พรหม  N/A10
720 B6412159 นางสาวณัชชา ทองย่อย  N/A10
721 B6412166 นางสาวธิชาดา ศรีวรานันท์  N/A10
722 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย  N/A10
723 B6412180 นางสาวปิยะวรรณ พรมบุดดี  N/A10
724 B6412197 นางสาวสุนิษา เสริฐศรี  N/A10
725 B6412203 นางสาวจตุรพักตร์ พรหมโคตร  N/A10
726 B6412234 นายธนาธิป กกสันเทียะ  N/A10
727 B6412241 นายชานน ใจดี  N/A10
728 B6412258 นางสาวปุญชรัสมิ์ สงวนรัมย์  N/A10
729 B6412265 นายภูสิทธิ์ อิสระสุข  N/A10
730 B6412289 นายนนทวัฒน์ สีทา  N/A10
731 B6412302 นางสาวเบญญาลักษณ์ วงษาเนาว์  N/A10
732 B6412326 นายธนวัฒน์ เสียงเพราะ  N/A10
733 B6412401 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์  N/A10
734 B6412425 นางสาวพิมพ์มาดา เที่ยงดาห์  N/A10
735 B6412487 นายกฤศกร แก้วศรีหาบุตร  N/A10
736 B6414306 นางสาวปนัดดา งามเลิศ  N/A10
737 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร  N/A10
738 B6414320 นายธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ  N/A10
739 B6414337 นางสาวปภาวรินทร์ สุริยะเสน  N/A10
740 B6414344 นางสาวดวงใจ ชาวนา  N/A10
741 B6414351 นายอุดม มีอาษา  N/A10
742 B6414375 นางสาวธนพร กนกยุราพันธ์  N/A10
743 B6414382 นายธนภัทร หาญรักษ์  N/A10
744 B6415419 นางสาวพรชิตา สนิทเชื้อ  CPE10
745 B6415426 นางสาวทิพานัน แก้วรากมุข  N/A10
746 B6415440 นางสาวฐิติมา วิชาอ่อน  N/A10
747 B6415457 นายอัจฉริยะ คลังทอง  N/A10
748 B6415464 นายคมสัน สิทธิโชติ  N/A10
749 B6415488 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ  N/A10
750 B6415495 นายพลาพล จันทะราช  N/A10
751 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ  N/A10
752 B6415549 นายธุวานนท์ ศรีภักดี  N/A10
753 B6415563 นายดนัย ขวาลา  N/A10
754 B6415570 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจกล้า  N/A10
755 B6415594 นางสาวพุทธรักษา ละเกษ  N/A10
756 B6415655 นายนนทชัย กิ่งกุลทา  N/A10
757 B6415662 นางสาวสุจิตตรา พิชัย  N/A10
758 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ  N/A10
759 B6415709 นายวิษณุกร จันทบ  N/A10
760 B6415716 นายทินภัทร ค้ามี  N/A10
761 B6415723 นางสาวอรวรรยา มั่นกูล  N/A10
762 B6415730 นายณัฐภัทร อยู่ดี  N/A10
763 B6415747 นายธกฤต อามาตย์  N/A10
764 B6415754 นางสาวสรัญญา เสือลอย  N/A10
765 B6415778 นางสาววิลาสินี โพธิ์ตาก  N/A10
766 B6415792 นางสาวปุญญพัฒน์ มูลสาร  N/A10
767 B6416775 นายธนพล จาดโห้  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
768 B6416799 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
769 B6416812 นายน่านฟ้า โสรมรรค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
770 B6416836 นายธนากร มีชนะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
771 B6416928 นางสาวช่อสุคนธ์ จินวงศ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
772 B6416966 นายชัยพิสิษฐ์ โชติทวีเดโช  N/A10
773 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง  N/A10
774 B6417017 นางสาวชลิษา คูณขุนทด  N/A10
775 B6417079 นายชลสิทธิ์ ไชยชมภู  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.