รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6400637 นายปริน ชุมสำโรง  SPORTS SCIENCE10
2 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา  SPORTS SCIENCE10
3 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย  SPORTS SCIENCE10
4 B6413217 นางสาวขวัญฤดี ปะนะพุทโต  SPORTS SCIENCE10
5 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช  SPORTS SCIENCE10
6 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
7 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน  SPORTS SCIENCE10
8 B6413309 นายทยาวัตร กมลคร  SPORTS SCIENCE10
9 B6413354 นางสาวภัทราพร สีกัลยา  SPORTS SCIENCE10
10 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์  SPORTS SCIENCE10
11 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก  SPORTS SCIENCE10
12 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6401788 นายณภัทร น้อยชม  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6402235 นางสาวนภัทร์สรณ์ ใสสด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6402303 นางสาวกรกนก ณีศะนันท์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6402358 นายจิรพงษ์ พันธุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6402501 นางสาววันวิสา สุนารัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6402518 นางสาวณัชชา ภูมิจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6402570 นายสิปปภาส แดงใส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6402594 นางสาวศิริวรรณ สุวาท  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6415617 นางสาวอัจฉริยา พุทธชาติ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B6400088 นางสาวอาทิตยา ตู้สะกาด  Electronic Engineering10
30 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6400101 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่พราหมณ์  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6400125 นางสาวพัชรีภรณ์ คงโนนกอก  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6400156 นางสาวชรินรัตน์ ซอสันเทียะ  N/A10
36 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ  Chemical Engineering10
38 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง  IE10
39 B6400217 นางสาวธารินี ก้านค้างพลู  IE10
40 B6400224 นางสาวศิริลักษณ์ ปานสันเทียะ  Geological Engineering10
41 B6400255 นางสาวปพิชญา โดดจันทึก  Chemical Engineering10
42 B6400279 นางสาวกรวิภา สังกะสี  N/A10
43 B6400286 นางสาวปิยะพร วงษ์เจริญ  N/A10
44 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน  Mechanical Engineering10
45 B6400309 นายสิรภพ เศรษศรี  CPE10
46 B6400316 นายธนดล ดวงมณี  Metallurgical Engineering10
47 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม  Chemical Engineering10
48 B6400330 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม  EE10
49 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6400361 นายพงศธร วันชา  Mechanical Engineering10
51 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี  Mechanical Engineering10
52 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ  Metallurgical Engineering10
54 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล  IE10
55 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม  CPE10
56 B6400439 นางสาวสุรีย์พร โพละกุ  N/A10
57 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน  EE10
58 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง  TCE10
59 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์  Mechanical Engineering10
60 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน  Mechanical Engineering10
61 B6400484 นางสาวอภิญญา สุดาทิพย์  CPE10
62 B6400507 นางสาวดุสิตรา สีดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
63 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
64 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง  IE10
66 B6400569 นางสาวจิตรทิวา โพธิ์นาแค  N/A10
67 B6400576 นางสาวกรรณิกา สรรพสาร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
68 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล  Electronic Engineering10
69 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม  CE10
70 B6401856 นางสาวสุพรรษา พูนมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
71 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
72 B6401887 นางสาวนันท์นภัส ศรีมาตรภิรมย์  CPE10
73 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์  CPE10
74 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว  Chemical Engineering10
75 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก  Chemical Engineering10
76 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ  Mechanical Engineering10
77 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล  Mechanical Engineering10
78 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง  Mechanical Engineering10
79 B6401979 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข  Mechanical Engineering10
80 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ  Geological Engineering10
82 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
83 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์  CE10
86 B6402099 นายศิลปากร กลสรร  CE10
87 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี  CE10
88 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์  Electronic Engineering10
89 B6402136 นายอธิคม นิยมไทย  Electronic Engineering10
90 B6402143 นางสาวลลิตภัทร เผือดจันทึก  IE10
91 B6402150 นายหรัณย์ ด้วงนิล  IE10
92 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร  Mechanical Engineering10
93 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์  CE10
95 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ  Mechanical Engineering10
96 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์  CPE10
97 B6402761 นางสาวเนตรชนก สมตน  N/A10
98 B6402778 นางสาวรุจิดา ป้องท้าว  Geological Engineering10
99 B6402785 นายดนตรี บัวเนียม  Chemical Engineering10
100 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์  Mechanical Engineering10
101 B6402808 นายปธาน โสภา  EE10
102 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา  Environmental Engineering10
103 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที  IE10
104 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์  CPE10
105 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ  N/A10
106 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร  TCE10
107 B6402877 นางสาวชลธิชา สุนทร  Geological Engineering10
108 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน  CE10
109 B6402891 นายเจตน์ษฎิน บัวทุม  CPE10
110 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์  TCE10
111 B6402921 นายคณิต หนองหิน  EE10
112 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย  IE10
113 B6402945 นางสาวพรชิตา รักษา  Environmental Engineering10
114 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช  Metallurgical Engineering10
115 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง  TCE10
116 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล  N/A10
117 B6402983 นางสาวภรณิศา นิลพงษ์  Environmental Engineering10
118 B6402990 นางสาวศศิกานต์ บุญเสริม  Electronic Engineering10
119 B6403003 นางสาวหทัยชนก ขอจัดกลาง  N/A10
120 B6403010 นายธีรสิทธิ์ บุดดาวงศ์  Electronic Engineering10
121 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์  IE10
122 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร  Metallurgical Engineering10
123 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์  EE10
124 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน  Metallurgical Engineering10
125 B6403126 นางสาวศุภชลิตา พลนงค์  CPE10
126 B6403140 นายสิทธิโชค ทันสมัย  N/A10
127 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ  EE10
129 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์  Mechanical Engineering10
131 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ  Chemical Engineering10
132 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี  CPE10
133 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ  N/A10
134 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์  Mechanical Engineering10
135 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน  N/A10
136 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง  Mechanical Engineering10
137 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ  CE10
138 B6403270 นายรัฐนันท์ น้อยลำ  CPE10
139 B6403287 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ  N/A10
140 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง  Metallurgical Engineering10
141 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ  Environmental Engineering10
142 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี  Environmental Engineering10
143 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์  TCE10
144 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร  CPE10
145 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล  Mechanical Engineering10
146 B6403362 นางสาวกมลชนก บุญมี  N/A10
147 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว  Mechanical Engineering10
148 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก  Chemical Engineering10
149 B6403393 นายสุรเสกข์ แย้มพยุง  TCE10
150 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข  Transportation And Logistics Engineering10
151 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล  Electronic Engineering10
152 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
153 B6403447 นายนรินทร์โชติ วิเวก  N/A10
154 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว  N/A10
155 B6403461 นายโยวิพัจน์ เสนะวีณิน  N/A10
156 B6403478 นายจิรพัฒน์ พาคำ  Electronic Engineering10
157 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต  TCE10
158 B6403492 นางสาวอรุณี แสงสำราญ  Metallurgical Engineering10
159 B6403508 นางสาวกรรณิการ์ ทองโคกสูง  CE10
160 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล  Agricultural and Food Engineering10
161 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ  TCE10
162 B6403539 นายปัญจพล ชัยจำรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
163 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์  Mechanical Engineering10
164 B6403553 นายวีรวัตร สัตย์ซ้ำ  Transportation And Logistics Engineering10
165 B6403584 นางสาวเสาวลักษณ์ การบุญ  N/A10
166 B6403591 นายอภิพัฒน์ ภูงอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร  TCE10
168 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
169 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์  IE10
170 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา  Metallurgical Engineering10
171 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา  N/A10
172 B6403720 นายเดชิษฐ์ ดีสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
173 B6403737 นายฐิติกร นันทา  Mechanical Engineering10
174 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย  Transportation And Logistics Engineering10
175 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์  Mechanical Engineering10
176 B6403812 นายพลกฤต โพชนะจิตร  N/A10
177 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์  Mechanical Engineering10
178 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
179 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ  Mechanical Engineering10
180 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง  Metallurgical Engineering10
181 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน  N/A10
182 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง  Electronic Engineering10
183 B6403898 นางสาววรรณภา ซ้อนกลิ่น  Chemical Engineering10
184 B6403904 นางสาวศิรินันท์ เล่าลา  Transportation And Logistics Engineering10
185 B6403935 นายพลภูมิ ฤกษ์สังเกตุ  Transportation And Logistics Engineering10
186 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา  Mechanical Engineering10
187 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ  Mechanical Engineering10
188 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง  IE10
190 B6403997 นางสาวกวินธิดา ศรีจันทร์  N/A10
191 B6404000 นายธวัชชัย วรคุฒ  Agricultural and Food Engineering10
192 B6404024 นายจักรภพ กรโชคอนันต์  EE10
193 B6404031 นายอลงกรณ์ จันทร์โพธิ์  EE10
194 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก  TCE10
195 B6404055 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์  N/A10
196 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา  Electronic Engineering10
197 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม  Mechanical Engineering10
198 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง  Mechanical Engineering10
199 B6404109 นางสาวศศิปรียา ศรีชนะ  N/A10
200 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์  N/A10
201 B6404123 นายพันธกานต์ ศิลปธิวัฒน์  Electronic Engineering10
202 B6404130 นายนวมินทร์ พงษ์เพียจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
203 B6404154 นายพุทธิพงศ์ หล่อตระกูล  CERAMIC ENGINEERING10
204 B6404161 นางสาวพรทิพย์ แก้วหอม  Metallurgical Engineering10
205 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์  EE10
206 B6404208 นางสาววรัญญา อินทร์ชำนาญ  Transportation And Logistics Engineering10
207 B6404215 นางสาวณัฐชา เทพดวง  Agricultural and Food Engineering10
208 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
209 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์  N/A10
210 B6404253 นายหาญชัย บุญศรี  N/A10
211 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ  N/A10
212 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์  Polymer Engineering10
213 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง  Mechanical Engineering10
214 B6404321 นายอิสระพงค์ แพนแสง  N/A10
215 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง  Mechanical Engineering10
216 B6404369 นางสาวอภิญญา สูงพิมาย  TCE10
217 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน  N/A10
218 B6404390 นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา  Agricultural and Food Engineering10
219 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา  Mechanical Engineering10
220 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน  Environmental Engineering10
221 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง  Mechanical Engineering10
222 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์  Environmental Engineering10
223 B6404475 นายพานิชย์ ปะหุปะโมง  Agricultural and Food Engineering10
224 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ  IE10
225 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก  N/A10
226 B6404543 นายวรวุฒิ ก้อนดินจี่  Transportation And Logistics Engineering10
227 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย  Mechanical Engineering10
228 B6404574 นางสาวสุพิชญา พันธุ  N/A10
229 B6404581 นางสาวชลลดา สายทอง  N/A10
230 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก  EE10
231 B6404604 นางสาวจิราวรรณ ศรีพลลา  IE10
232 B6404628 นายธนกร พรพิพัฒน์  Electronic Engineering10
233 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล  Mechanical Engineering10
234 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์  Mechanical Engineering10
235 B6404666 นางสาวกุสุมาลี ปิ่นปั่น  N/A10
236 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์  Environmental Engineering10
237 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย  Mechanical Engineering10
238 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน  IE10
239 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
240 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว  N/A10
241 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  CE10
242 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง  CE10
243 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์  CE10
244 B6404796 นางสาวพิชญ์นรี อินดีสี  CPE10
245 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก  Transportation And Logistics Engineering10
246 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์  Agricultural and Food Engineering10
247 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร  N/A60
248 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์  Agricultural and Food Engineering10
249 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
250 B6404864 นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้  Geological Engineering10
251 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ  Mechanical Engineering10
252 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข  Mechanical Engineering10
253 B6404901 นายเอมัสกี ละงู  EE10
254 B6404918 นายสุธิพงศ์ สีนาค  Metallurgical Engineering10
255 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง  N/A10
256 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม  Chemical Engineering10
257 B6404949 นางสาวศุภาภรณ์ เมล็ดกุล  N/A10
258 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ  CE10
259 B6404970 นายณพงศ์ อุดสระน้อย  IE10
260 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ  Geological Engineering10
261 B6405007 นางสาวปิยณัฐ ทามโคกกรวด  N/A10
262 B6405038 นางสาวชนิดา นิ่มพันธ์  Electronic Engineering10
263 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง  Polymer Engineering10
264 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี  N/A10
265 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์  Mechanical Engineering10
266 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์  CE10
267 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา  Transportation And Logistics Engineering10
268 B6405137 นางสาวกานต์ธิดา ปลอยยิ้ม  N/A10
269 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ  Mechanical Engineering10
270 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี  Mechanical Engineering10
271 B6405168 นายพีรวิชญ์ คำปันทิพย์ หาญกิจจานุรักษ์  Mechanical Engineering10
272 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ  Electronic Engineering10
273 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์  IE10
274 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี  Environmental Engineering10
275 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย  Electronic Engineering10
276 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง  Mechanical Engineering10
277 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา  Geological Engineering10
278 B6405267 นายชุติเดช โฉสูงเนิน  Environmental Engineering10
279 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี  Transportation And Logistics Engineering10
280 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร  N/A10
281 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา  Mechanical Engineering10
282 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง  Metallurgical Engineering10
283 B6405335 นางสาวปิภาพร ตีกองซอม  N/A10
284 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
285 B6405366 นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป  N/A10
286 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร  Chemical Engineering10
287 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน  Mechanical Engineering10
288 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง  Geological Engineering10
289 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย  Polymer Engineering10
290 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์  TCE10
291 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
292 B6405465 นางสาวดวงกมล แก้วกล้า  Environmental Engineering10
293 B6405472 นางสาวณัฎฐณิชา ตาไธสง  N/A10
294 B6405489 นางสาวนภาพร หนองหงอก  N/A10
295 B6405496 นายพีระพัฒน์ หาระไชย  EE10
296 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
297 B6405533 นางสาวปภาวี ไกรโยธี  Metallurgical Engineering10
298 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์  IE10
299 B6405557 นายธนกร ชนะนา  CERAMIC ENGINEERING10
300 B6405564 นายปรมินทร์ เทียนปรุ  N/A10
301 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์  EE10
302 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์  CE10
303 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล  Mechanical Engineering10
304 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
305 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม  Metallurgical Engineering10
306 B6405632 นายเจตพล นิลเพชร  Transportation And Logistics Engineering10
307 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป  CPE10
308 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ  Transportation And Logistics Engineering10
309 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล  IE10
310 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง  IE10
311 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน  TCE10
312 B6405755 นางสาวปราณปริยา ศรีจำนงค์  Chemical Engineering10
313 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ  TCE10
314 B6405786 นายพงศ์แสง ภูสมมา  EE10
315 B6405793 นายชินพัฒน์ นพคุณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
316 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา  CPE10
317 B6405823 นางสาวสุธารี คงเจริญ  IE10
318 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์  CE10
319 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ  EE10
320 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ  Environmental Engineering10
321 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์  N/A10
322 B6405892 นางสาวหัทยา ซองกิ่ง  Metallurgical Engineering10
323 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
324 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง  Environmental Engineering10
325 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน  EE10
326 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
327 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย  CPE10
328 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ  Electronic Engineering10
329 B6405991 นายวรวิทย์ จวงจันทร์  N/A10
330 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง  Metallurgical Engineering10
331 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว  Mechanical Engineering10
332 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ  N/A10
333 B6406035 นายกิตติศักดิ์ แทนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
334 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์  Electronic Engineering10
335 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส  Electronic Engineering10
336 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก  N/A10
337 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา  Mechanical Engineering10
338 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์  Mechanical Engineering10
339 B6406127 นายทัตสรวง วิเชียรศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
340 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก  Mechanical Engineering10
341 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม  IE10
342 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง  Metallurgical Engineering10
343 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน  CE10
344 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม  CE10
345 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์  Geological Engineering10
346 B6406202 นายสานุพงศ์ วงษ์จันทร์  Metallurgical Engineering10
347 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์  CE10
348 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา  CE10
349 B6406233 นางสาวณิชนาฏ ดีมูล  TCE10
350 B6406240 นางสาวดุสิตา ชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
351 B6406257 นายธนวรรธน์ คำโส  Electronic Engineering10
352 B6406288 นางสาวชลธิชา นาคีทอง  N/A10
353 B6406295 นายภิรัฐ ถิระปรารมณ์  Electronic Engineering10
354 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน  IE10
355 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
356 B6406332 นางสาวรุจิรัตน์ สุขศาสต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
357 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด  Environmental Engineering10
358 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ  N/A10
359 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล  TCE10
360 B6406387 นางสาวพิจิตตรา อินทโคตร  Geological Engineering10
361 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด  Mechanical Engineering10
362 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด  Agricultural and Food Engineering10
363 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม  EE10
364 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
365 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์  Mechanical Engineering10
366 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
367 B6406455 นายวรพงศ์ พงศ์พฤทธิวัฒน์  CPE10
368 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ  CE10
369 B6406479 นายพิชญ์ยุทธ บุญเชิด  Chemical Engineering10
370 B6406486 นางสาวเปรมสิณี เปาอินทร์  CPE10
371 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า  TCE10
372 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ  N/A10
373 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์  EE10
374 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
375 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง  TCE10
376 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล  N/A10
377 B6406585 นางสาวอิสริยาภรณ์ ขุนพรม  Transportation And Logistics Engineering10
378 B6406592 นายภูธิปต์ งดงาม  Metallurgical Engineering10
379 B6406608 นายศิปปกรณ์ สืบตัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
380 B6406615 นางสาวอชิรญา พอใจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
381 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน  N/A10
382 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร  N/A10
383 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์  Mechanical Engineering10
384 B6406677 นางสาวอัยย์ฬฎา บุตรดี  EE10
385 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต  Mechanical Engineering10
386 B6406752 นางสาวชลธิชา โคตรโสภา  CE10
387 B6406769 นางสาวสิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
388 B6406776 นายพีรภาส ฉันทะโกโส  EE10
389 B6406790 นางสาวอนงค์นาถ พุ่มพวง  Environmental Engineering10
390 B6406806 นางสาววิจิตตา แก้วปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
391 B6406820 นายชนะศักดิ์ แก้วกลม  N/A10
392 B6406844 นางสาวณัฐชา ประเสริฐกลาง  TCE10
393 B6406851 นางสาวนารีรัตน์ สีสืบมา  Chemical Engineering10
394 B6406875 นายศิริชัย สาลีวัน  Geological Engineering10
395 B6406882 นายณภัทร บุญมาเจริญ  N/A10
396 B6406899 นางสาวสุภัสสรา นุ่นสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
397 B6406905 นางสาวนริศรา วงศรีเทพ  N/A10
398 B6406929 นางสาวอมิตดา กลิ่นฟุ้ง  Electronic Engineering10
399 B6406936 นายการุณ อินทรี  N/A10
400 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
401 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์  N/A10
402 B6406981 นางสาวรัตติกาล ปลั่งกลาง  N/A10
403 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย  Metallurgical Engineering10
404 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ  Mechanical Engineering10
405 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช  Geological Engineering10
406 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ  CPE10
407 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์  Mechanical Engineering10
408 B6407063 นางสาวศิรินภา สีดาแก้ว  IE10
409 B6407070 นางสาวดารารัตน์ คงมาก  IE10
410 B6407087 นายวีรภัทร นาดี  Metallurgical Engineering10
411 B6407094 นายณัฐวุฒิ สิทธิอินทร์  Metallurgical Engineering10
412 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน  IE10
413 B6407124 นายปณิธาน คงพลปาน  N/A10
414 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า  Geological Engineering10
415 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา  N/A10
416 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ  Mechanical Engineering10
417 B6407179 นายอาทิตย์ พุกกะคุปต์  CERAMIC ENGINEERING10
418 B6407186 นายธนกร สมจันตา  Mechanical Engineering10
419 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี  Mechanical Engineering10
420 B6407216 นายคณิศร เฮียงคำซาว  Electronic Engineering10
421 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช  TCE10
422 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์  CE10
423 B6407285 นายฐิติพันธ์ พิริยะสกุลรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
424 B6407292 นางสาวสิริยากร ศิริมาตย์  Environmental Engineering10
425 B6407308 นางสาวญาณิศา พิมพาต  Agricultural and Food Engineering10
426 B6407315 นางสาวกัลยารัตน์ กรมแสง  TCE10
427 B6407322 นายเบอร์เยอน ทรอเบิ้น ทัวนาว  EE10
428 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา  Mechanical Engineering10
429 B6407353 นายอิทธิพล สุขนัส  N/A10
430 B6407360 นายสิทธิโชค สินประสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
431 B6407377 นายศิวัช พัชรมณีปกรณ์  EE10
432 B6407384 นางสาวลักษิกา พยัคเกษมโสภณ  N/A10
433 B6407391 นายภูวิส ปิ่นวงษ์  N/A10
434 B6407414 นายกษม บุญจรัส  IE10
435 B6407421 นางสาวชลธิชา พรหมสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
436 B6407438 นางสาวจันทร์พิมพ์ ลายนอก  Agricultural and Food Engineering10
437 B6407445 นางสาวปานไพลิน จินโจ  Environmental Engineering10
438 B6407469 นายนราธร ปานสุด  Mechanical Engineering10
439 B6407476 นายภราดร ศรีโสภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
440 B6407483 นางสาวจรรยวรรธน์ ภิรมย์จิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
441 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร  Mechanical Engineering10
442 B6407513 นางสาวกมลพรรณ พวงสุข  IE10
443 B6407520 นายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ  Mechanical Engineering10
444 B6407544 นายชวาล จิตพิมาย  Geological Engineering10
445 B6407575 นางสาววิไลพร ชัยรินทร์  N/A10
446 B6407605 นายกฤษดา กระเเสกุล  N/A10
447 B6407636 นางสาวแพรพลอย สัตโส  Transportation And Logistics Engineering10
448 B6407643 นายฐานันดร ศรีคะฮาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
449 B6407674 นางสาวสุรางค์ คำเรือง  Electronic Engineering10
450 B6407681 นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์  Geological Engineering10
451 B6407698 นางสาวมัลลิกา ศรีพรหม  N/A10
452 B6407704 นายธัชธรรม อนันธศิริ  N/A10
453 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
454 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  CE10
455 B6407735 นายณัฐกิตติ์ ยิ่งสวัสดิ์  EE10
456 B6407742 นายณัฐวุฒิ นามบุตร  N/A10
457 B6407759 นายพุฒิพงศ์ จันงูเหลือม  N/A10
458 B6407766 นายพัชรวัฒน์ พงศ์พิมพ์  N/A10
459 B6407773 นางสาวพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์  Mechanical Engineering10
460 B6407780 นายธมกร คงชาติ  N/A10
461 B6407797 นางสาวอรปรียา อุ่นผาง  Chemical Engineering10
462 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ  Mechanical Engineering10
463 B6407834 นายธนากร หนองนา  CPE10
464 B6407865 นางสาวอิสรียา สมมุติรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
465 B6407919 นายธนุส โยธาทูล  N/A10
466 B6407926 นายกิตติพัทธ์ กิ่งพุดซา  CPE10
467 B6407933 นายประเทศ ดินสีวิจิตร  N/A10
468 B6407940 นายอติชาติ นะสาโร  N/A10
469 B6407957 นายธนดล กำบัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
470 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์  Mechanical Engineering10
471 B6407971 นางสาวธนาภรณ์ มีพันธ์  N/A10
472 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
473 B6408008 นางสาววรรณษา วัชระประหาส  CERAMIC ENGINEERING10
474 B6408022 นางสาวพัฒนพิมพ์ สหะชาติ  CE10
475 B6408053 นายกิตติวรรณ สิริพันธนะ  N/A10
476 B6408077 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีขวา  CPE10
477 B6408084 นางสาวอลิสา ธรรมฤทธิ์  Electronic Engineering10
478 B6408091 นายชนาพัฒน์ อายุวัฒน์  N/A10
479 B6408114 นายธัญญากร มูลละ  EE10
480 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้  CE10
481 B6408138 นางสาวอธิตยา หว่างรักษาวงษ์  Environmental Engineering10
482 B6408145 นายกิตติพงษ์ หมื่นแก้ว  Environmental Engineering10
483 B6408169 นายจักรพัณธ์ พรมคุณ  N/A10
484 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช  Mechanical Engineering10
485 B6408183 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์งาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
486 B6408190 นางสาวเพชรรดา นาถวิล  EE10
487 B6408206 นางสาวธิญาดา ทุมมี  Agricultural and Food Engineering10
488 B6408213 นายนวพล ศิริวงศ์  Environmental Engineering10
489 B6408220 นายชูศักดิ์ เขมรทอง  N/A10
490 B6408268 นายอรรคพล เตินเตียน  Electronic Engineering10
491 B6408275 นายนภัส สีนะกาสา  CPE10
492 B6408299 นายชิษณุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์  Mechanical Engineering10
493 B6408312 นายวสุ สุพล  Mechanical Engineering10
494 B6408329 นายศุภชัย สารีภาวงษ์  TCE10
495 B6408336 นายสุรยุทธ ประคำแหง  Mechanical Engineering10
496 B6408343 นายโชคทวี วงคำเหลา  CE10
497 B6408350 นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์  TCE10
498 B6408367 นางสาวปวีณ์สุดา บัวคำ  Chemical Engineering10
499 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น  Mechanical Engineering10
500 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย  Mechanical Engineering10
501 B6408404 นางสาวปุญญิศา พันโภคา  Agricultural and Food Engineering10
502 B6408428 นายพีรภพ งามธงไชย  N/A10
503 B6408435 นางสาวมาริสา ชมเหิม  N/A10
504 B6408466 นางสาวเกล้าทอง สุขวุฒิ  N/A10
505 B6408473 นางสาวอรพรรณ ขันโนนเขวา  Environmental Engineering10
506 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก  CE10
507 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ  Mechanical Engineering10
508 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
509 B6408510 นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน  CPE10
510 B6408534 นายอภิรักษ์ บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
511 B6408541 นายธนกฤต อิงแอบ  CE10
512 B6408565 นายภรัณยู ลิ้มกุล  CPE10
513 B6408572 นายนนทกร เสนคราม  CE10
514 B6408589 นายญานภัทร นาบำรุง  TCE10
515 B6408596 นางสาวกนกพร สุริยะวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
516 B6408602 นายธนวัฒน์ วิเศษชัยวรรณ  N/A10
517 B6408619 นางสาวพิมลพรรณ แสงสุวรรณ  N/A10
518 B6408640 นางสาวประกายกาญจน์ บุญทะ  Environmental Engineering10
519 B6408657 นายจักรพงศ์ สังวาลเพ็ชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
520 B6408671 นางสาวอาภารัตน์ พุ่มม่วง  CPE10
521 B6408688 นายวรวุฒิ ศรีจันทร์  EE10
522 B6408701 นายนนธวัช ชมประเสริฐ  N/A10
523 B6408725 นางสาวชุติมณฑน์ ดิษร  IE10
524 B6408749 นายณัฐพล หลุ่งเป้า  Environmental Engineering10
525 B6408763 นางสาวญาดา ผดุงศิลปะ  Electronic Engineering10
526 B6408770 นายพงษ์ศิริ เซ่งจัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
527 B6408794 นายไชยชนก รูปเหลี่ยม  Mechanical Engineering10
528 B6408800 นายญาณภัทร นารัมย์  EE10
529 B6408817 นายภานุวัฒน์ บินตะคุ  N/A10
530 B6408824 นางสาวศศิกานต์ แก้วดี  Electronic Engineering10
531 B6408831 นายพลเอก มุสิกะพืช  TCE10
532 B6408862 นายจุลจักร วรรณสุทธะ  N/A10
533 B6408886 นางสาวธัญญานันทร์ บัวภิบาล  TCE10
534 B6408893 นางสาวสกุลตลา สาสุข  Mechanical Engineering10
535 B6408916 นางสาววิวรรธณี บุตรดี  N/A10
536 B6408985 นายวรนันท์ ชอลี  CPE10
537 B6408992 นางสาวณัฏฐา กันทวัฒน์  N/A10
538 B6409050 นายจิรกิตติ์ แสงพวง  IE10
539 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง  Mechanical Engineering10
540 B6409081 นายปวโรธน์ คงประสิทธิ์  N/A10
541 B6409098 นางสาวสุพรรณิกา โอดเปี้ย  IE10
542 B6409111 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร  N/A10
543 B6409142 นายธีรศักดิ์ ศรีระ  N/A10
544 B6409166 นางสาวไข่มุก แหวนหล่อ  N/A10
545 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม  Mechanical Engineering10
546 B6409180 นายภูริวัฒน์ ดาลุนฉิม  Transportation And Logistics Engineering10
547 B6409234 นางสาวอาณัตดา นาจะหมื่น  N/A10
548 B6409241 นายธรณินทร์ จันทวงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
549 B6409258 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี  N/A10
550 B6409265 นายพันธวิศ กฤตย์พานทอง  N/A10
551 B6409319 นายตะวัน สวัสดิมงคล  Mechanical Engineering10
552 B6409333 นายชัยชนะ ปลั่งกลาง  N/A10
553 B6409364 นายสุวพิชญ์ ปราบนอก  Agricultural and Food Engineering10
554 B6409371 นางสาววิภาดา รุนใหม่  Agricultural and Food Engineering10
555 B6409388 นายธีรพงษ์ จุลตะคุ  CPE10
556 B6409418 นายปริญญา จักรศรี  N/A10
557 B6409432 นางสาววริศรา กุลดารัมย์  Chemical Engineering10
558 B6409449 นางสาวอัจฉรา เจริญครบุรี  TCE10
559 B6409470 นายสิทธิศักดิ์ บุญสีนาค  TCE10
560 B6409500 นายอัมรินทร์ เรียบร้อย  Environmental Engineering10
561 B6409517 นายธีรเมธ กล้าหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
562 B6409531 นายพีรภัทร หาญอนุสรณ์  Environmental Engineering10
563 B6409548 นางสาวศิรประภาพร ณรงค์ฤทธิ์  CE10
564 B6409562 นายกิจจานุวัฒน์ ธนกิจสถิตคุณ  TCE10
565 B6409593 นางสาวสุธาสินี เจียมชัยภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
566 B6409609 นางสาวจิตรานุช พันพรม  Environmental Engineering10
567 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง  Transportation And Logistics Engineering10
568 B6409623 นางสาวสิริลักษณ์ มูลอามาตย์  TCE10
569 B6409678 นายภาสวีร์ พรมแสง  CERAMIC ENGINEERING10
570 B6409685 นายกิตติศักดิ์ ดีพาชู  Electronic Engineering10
571 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช  CE10
572 B6409708 นางสาวนัทชา อุดมพันธ์  N/A10
573 B6409753 นายปธานิน กล้าหาญ  Agricultural and Food Engineering10
574 B6409760 นางสาวณิชาภัทร อ่อนภูมี  Transportation And Logistics Engineering10
575 B6409791 นายกิตติศักดิ์ ทำสุนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
576 B6409807 นางสาววนิดา ถำวาปี  EE10
577 B6409814 นายศักรินทร์ อิทธิพลกังวาล  TCE10
578 B6409821 นายวิษณุพงศ์ คงศรี  Environmental Engineering10
579 B6409838 นายสุวิจักขณ์ จันทร์เรือง  N/A10
580 B6409876 นางสาวศรินรัตย์ เพชรวิสัย  Electronic Engineering10
581 B6409883 นายชัยวุธ โชคนัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
582 B6409906 นางสาวโยษิตา สาลีเกิด  EE10
583 B6409913 นางสาวชฎาวัลย์ สัตตะโส  CPE10
584 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
585 B6409951 นางสาววริศรา กุเร็น  Chemical Engineering10
586 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน  Mechanical Engineering10
587 B6410001 นางสาวมัณฑิตา ท่าดีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
588 B6410018 นายศิริชัย ชาญถิ่นดง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
589 B6410025 นายนพรัตน์ พลศักดิ์ขวา  Electronic Engineering10
590 B6410049 นายวชิรวิทย์ อักษร  N/A10
591 B6410070 นางสาวสิริลักษณ์ รังหอม  EE10
592 B6410094 นายณัฐภูมิ ชอบมิตร  TCE10
593 B6410100 นายนครา สุวรรณรอด  N/A10
594 B6410131 นายณัฐวัฒน์ พลบัตร  N/A10
595 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ  CE10
596 B6410155 นางสาวนภาพร พลราช  Agricultural and Food Engineering10
597 B6410186 นางสาวสุพัฒตา สุปินตา  N/A10
598 B6410193 นายธีรภัทร ภูศรีฤทธิ์  N/A10
599 B6410209 นายกฤษฎา จุมพลา  N/A10
600 B6410216 นางสาวประภัสสร ผลประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
601 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง  Mechanical Engineering10
602 B6410254 นางสาวกรกมล ฟีสันเทียะ  TCE10
603 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี  Mechanical Engineering10
604 B6410285 นายระพีวิชญ์ พันแสน  EE10
605 B6410315 นางสาวธรัญญา จงจอหอ  Chemical Engineering10
606 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล  CE10
607 B6410339 นางสาวอภิญญา ผิวเหลือง  IE10
608 B6410353 นางสาวมณัฐชยา นิลทะราช  Environmental Engineering10
609 B6410360 นางสาวศรัญญา สาทน  Metallurgical Engineering10
610 B6410377 นายธนวัตร พรอนันต์รัตน์  CPE10
611 B6410384 นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
612 B6410391 นายภานุวัฒน์ อินขามป้อม  Mechanical Engineering10
613 B6410407 นายธนกฤต เทพสีหนู  Geological Engineering10
614 B6410414 นางสาวณัฐธิดา จันทโรจน์  N/A10
615 B6410438 นางสาวปณิดา ประโม  Geological Engineering10
616 B6410445 นายสหภาพ บุตรสาระ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
617 B6410452 นายสุธีร์ พรหมกสิกร  Metallurgical Engineering10
618 B6410476 นายวชิรกรณ์ แซ่ตั๊น  IE10
619 B6410483 นายดุษิต ปุเรนเต  N/A10
620 B6410520 นางสาวดวงจันทร์ เตยสอย  N/A10
621 B6410537 นายธิบดี พรจรัญสกุล  N/A10
622 B6410544 นายชนนท์ ดอกสันเทียะ  N/A10
623 B6410551 นางสาววราพร กันหาสี  IE10
624 B6410582 นายธัญพิสิฐ เจริญสุข  Electronic Engineering10
625 B6410599 นางสาวรุจิดา พรชัยกิตติ์  Transportation And Logistics Engineering10
626 B6410612 นายฐิติพงศ์ แกประโคน  Transportation And Logistics Engineering10
627 B6410629 นายอำนาจ พุ่มเทศ  N/A10
628 B6410636 นางสาวจิราพร บัวเย็น  N/A10
629 B6410643 นายรัตนพล นุชโยธิน  Mechanical Engineering10
630 B6410650 นายสุภกิจ พันจะโป๊ะ  N/A10
631 B6410681 นายกมลสิทธิ์ คุณธนพงษ์  Mechanical Engineering10
632 B6410698 นางสาวจารุภา ข่าขันมาลี  Geological Engineering10
633 B6410711 นางสาวศศิธร แสงงาม  Agricultural and Food Engineering10
634 B6410728 นางสาวณัฐพร วงศ์บุตร  EE10
635 B6410735 นายอธิวัฒน์ อ่อมแก้ว  Electronic Engineering10
636 B6410759 นายสุรศักดิ์ คำเครื่อง  Environmental Engineering10
637 B6410773 นางสาวคณิศร ปัตถาวะโร  N/A10
638 B6410797 นายเอกรัตน์ จักษุเขียว  N/A10
639 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์  CE10
640 B6410827 นายพิรุณ สุระนารถ  Metallurgical Engineering10
641 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์  Mechanical Engineering10
642 B6410858 นางสาวภัทรวดี อยู่ปรางค์  N/A10
643 B6410872 นางสาวพรนัชชา เหล็กทะเล  IE10
644 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู  CE10
645 B6410896 นางสาวอารดา นามสว่าง  IE10
646 B6410919 นายภูวพณ แก่นคำ  N/A10
647 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย  CE10
648 B6410933 นายธีรวัฒน์ วรรณกุล  N/A10
649 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ  Mechanical Engineering10
650 B6410957 นางสาววิภาพร ศิลารัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
651 B6410964 นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ  TCE10
652 B6410971 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พิมพ์น้อย  TCE10
653 B6410988 นางสาวปาริชาต พิมพ์ทอง  TCE10
654 B6410995 นางสาวนริศรา เกื้อสกุล  N/A10
655 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว  Mechanical Engineering10
656 B6411015 นางสาววรรณวิศา นาทะยัพ  N/A10
657 B6411022 นายปฐมชล สร้อยสม  Mechanical Engineering10
658 B6411039 นางสาวแอนนา พันประสงค์  N/A10
659 B6411046 นางสาวยุวดี อรุณมาส  Environmental Engineering10
660 B6411053 นางสาวณิชาภัทร เส้นคราม  N/A10
661 B6411077 นางสาวปานไพลิน ใจเฉื่อย  CERAMIC ENGINEERING10
662 B6411107 นางสาวเพชรฎา พลอยระย้า  Geological Engineering10
663 B6411114 นางสาวพิสชา บุญเกื้อ  Mechanical Engineering10
664 B6411121 นางสาวพรรณฐิตา ดิษฐเจริญ  N/A10
665 B6411138 นายกฤษกร ชาญอักษร  Electronic Engineering10
666 B6411152 นายบัณฑิต ดาแร่  N/A10
667 B6411183 นายพายุพัฒน์ สัจจะวัฒนากิจ  N/A10
668 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์  Mechanical Engineering10
669 B6411213 นางสาวเบญญาภา ทองชนะ  Agricultural and Food Engineering10
670 B6411220 นางสาวสุวนันท์ เงางาม  N/A10
671 B6411237 นางสาวสริตา สุขเกษม  N/A10
672 B6411244 นายญาณวัฒน์ กล่ำสุข  Transportation And Logistics Engineering10
673 B6411251 นายเธียรศุภร ทองพิทักษ์  EE10
674 B6411282 นางสาวชนนิกานต์ พลเศษ  TCE10
675 B6411299 นางสาวพิสมัย เสียงเลิศ  Metallurgical Engineering10
676 B6411305 นางสาวสุพิชญา ชินวงค์  TCE10
677 B6411312 นายคุณากร ศรีไทย  N/A10
678 B6411336 นางสาวจุฑามาศ เขียวทะเล  EE10
679 B6411343 นายชาลาลักษม์ พละสาร  IE10
680 B6411367 นายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว  Mechanical Engineering10
681 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม  N/A10
682 B6411404 นางสาวภคพร ศรีวัฒนพงศ์  EE10
683 B6411411 นางสาวกุลนิดา ดงแดง  CERAMIC ENGINEERING10
684 B6411435 นางสาวณัฏฐกานต์ เจนเลื่อย  Environmental Engineering10
685 B6411442 นางสาวอัมราภรณ์ แก้วไพฑูรย์  N/A10
686 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข  CE10
687 B6411473 นายชัยวัฒน์ เขื่อนคำ  N/A10
688 B6411480 นายรังรักษ์ มรดก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
689 B6411510 นายเกียรติพัฒน์ ศรีนาค  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
690 B6411596 นางสาวณริสศรา อสิพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
691 B6411619 นายพงศกร แช่มทอง  N/A10
692 B6411626 นางสาวศศิประภา พัทธเสมา  Mechanical Engineering10
693 B6411671 นายอานนท์ ปลั่งกลาง  TCE10
694 B6411688 นายนฤนัย ไตรเสนีย์  CPE10
695 B6411718 นายชุติพงศ์ ปรือปรัง  Electronic Engineering10
696 B6411725 นายธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล  N/A10
697 B6411732 นางสาวพัชรี ค่ำคูณ  N/A10
698 B6411749 นางสาวอังคณา วรรณา  Environmental Engineering10
699 B6411756 นางสาวปุญณพัฒน์ สงฆ์สระน้อย  Chemical Engineering10
700 B6411770 นายณัฐวุฒิ คตเนียม  EE10
701 B6411787 นายอัคชาภัทธิ์ วงศ์กุศลธรรม  Mechanical Engineering10
702 B6411794 นางสาวอภิสรา ทับทิม  TCE10
703 B6411800 นายปิยะวัฒน์ บุญมี  EE10
704 B6411824 นางสาวกันยารัตน์ กลิ่นจัตุรัส  N/A10
705 B6411831 นางสาวยศวดี ตักศิลา  Environmental Engineering10
706 B6411855 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด  Mechanical Engineering10
707 B6411862 นางสาวชลธิชา เทพสงค์  Transportation And Logistics Engineering10
708 B6411879 นายกฤษณะ ชีชะวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
709 B6411916 นางสาวกมลรัตน์ สนคำ  IE10
710 B6411923 นายกุญชร นาเหนือ  CE10
711 B6411947 นายธนวัฒน์ สมนาแซง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
712 B6411954 นางสาววัฒนพร โตวิจิตร์  N/A10
713 B6411978 นายสวิตต์ แสนบุญศิริ  Polymer Engineering10
714 B6411992 นายณัฐวุฒิ สุดจินดา  N/A10
715 B6412074 นายธีระพงษ์ มูลเพ็ญ  N/A10
716 B6412098 นายภชร พวงสีเคน  CPE10
717 B6412104 นายธนวัฒน์ เทียนทอง  CPE10
718 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา  Mechanical Engineering10
719 B6412128 นายภูมิตะวัน พิมพ์พรหม  CPE10
720 B6412159 นางสาวณัชชา ทองย่อย  Chemical Engineering10
721 B6412166 นางสาวธิชาดา ศรีวรานันท์  Agricultural and Food Engineering10
722 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย  Metallurgical Engineering10
723 B6412180 นางสาวปิยะวรรณ พรมบุดดี  N/A10
724 B6412197 นางสาวสุนิษา เสริฐศรี  Mechanical Engineering10
725 B6412203 นางสาวจตุรพักตร์ พรหมโคตร  CPE10
726 B6412234 นายธนาธิป กกสันเทียะ  Geological Engineering10
727 B6412241 นายชานน ใจดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
728 B6412258 นางสาวปุญชรัสมิ์ สงวนรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
729 B6412265 นายภูสิทธิ์ อิสระสุข  EE10
730 B6412289 นายนนทวัฒน์ สีทา  Geological Engineering10
731 B6412302 นางสาวเบญญาลักษณ์ วงษาเนาว์  N/A10
732 B6412326 นายธนวัฒน์ เสียงเพราะ  Electronic Engineering10
733 B6412401 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์  N/A10
734 B6412425 นางสาวพิมพ์มาดา เที่ยงดาห์  Mechanical Engineering10
735 B6412487 นายกฤศกร แก้วศรีหาบุตร  Mechanical Engineering10
736 B6414306 นางสาวปนัดดา งามเลิศ  Mechanical Engineering10
737 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร  CPE10
738 B6414320 นายธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ  N/A10
739 B6414337 นางสาวปภาวรินทร์ สุริยะเสน  Transportation And Logistics Engineering10
740 B6414344 นางสาวดวงใจ ชาวนา  N/A10
741 B6414351 นายอุดม มีอาษา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
742 B6414375 นางสาวธนพร กนกยุราพันธ์  EE10
743 B6414382 นายธนภัทร หาญรักษ์  EE10
744 B6415419 นางสาวพรชิตา สนิทเชื้อ  CPE10
745 B6415426 นางสาวทิพานัน แก้วรากมุข  Environmental Engineering10
746 B6415440 นางสาวฐิติมา วิชาอ่อน  IE10
747 B6415457 นายอัจฉริยะ คลังทอง  TCE10
748 B6415464 นายคมสัน สิทธิโชติ  IE10
749 B6415488 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ  N/A10
750 B6415495 นายพลาพล จันทะราช  Environmental Engineering10
751 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ  Mechanical Engineering10
752 B6415549 นายธุวานนท์ ศรีภักดี  N/A10
753 B6415563 นายดนัย ขวาลา  N/A10
754 B6415570 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจกล้า  Metallurgical Engineering10
755 B6415594 นางสาวพุทธรักษา ละเกษ  N/A10
756 B6415655 นายนนทชัย กิ่งกุลทา  Agricultural and Food Engineering10
757 B6415662 นางสาวสุจิตตรา พิชัย  Metallurgical Engineering10
758 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ  Mechanical Engineering10
759 B6415709 นายวิษณุกร จันทบ  Metallurgical Engineering10
760 B6415716 นายทินภัทร ค้ามี  Mechanical Engineering10
761 B6415723 นางสาวอรวรรยา มั่นกูล  Geological Engineering10
762 B6415730 นายณัฐภัทร อยู่ดี  N/A10
763 B6415747 นายธกฤต อามาตย์  N/A10
764 B6415754 นางสาวสรัญญา เสือลอย  Metallurgical Engineering10
765 B6415778 นางสาววิลาสินี โพธิ์ตาก  TCE10
766 B6415792 นางสาวปุญญพัฒน์ มูลสาร  N/A10
767 B6416775 นายธนพล จาดโห้  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
768 B6416799 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
769 B6416812 นายน่านฟ้า โสรมรรค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
770 B6416836 นายธนากร มีชนะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
771 B6416928 นางสาวช่อสุคนธ์ จินวงศ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
772 B6416966 นายชัยพิสิษฐ์ โชติทวีเดโช  N/A10
773 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง  Mechanical Engineering10
774 B6417017 นางสาวชลิษา คูณขุนทด  Mechanical Engineering10
775 B6417079 นายชลสิทธิ์ ไชยชมภู  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.