รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม39
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6301873 นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6313852 นางสาวกรกวี ประไพวัชรพันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6313876 นายสังขกร ดวงใจดี  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6313883 นางสาวพฤกษา ตันจินดาประทีป  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6313944 นายเจฎไช ถิระธรรมกิจ  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6313951 นางสาวนารยา นวนงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6313982 นายณัชพงศ์ เย็นเสมอ  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6313999 นายแทน ยะไวทย์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6314132 นางสาวณัฐธยาน์ ตัณศุภศิริเวช  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6314163 นางสาวณิชาภัทร ไชยศรีษะ  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6314170 นางสาวญาณิศา พุฒิดำรง  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6320195 นางสาวศรัญธมน วีรศรัณย์  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6320270 นายเรืองวิทย์ คำชมภู  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6324766 นางสาวเจน โพนนอก  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6330132 นายพงศพัศ วงค์ต่อม  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6330224 นายนคเรศ ขัตติยะนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6330231 นางสาวธัญญธิดา คงสบาย  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6331320 นางสาวพรพิชา มงคลเดชคุณ  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.