รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
2 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
3 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
4 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
5 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
6 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
7 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
8 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
9 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
10 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
11 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
12 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
13 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
14 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
15 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
16 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
17 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.