รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5780631 นายเจริญ สุนทร  SPORTS SCIENCE10
2 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE10
3 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE10
4 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก  SPORTS SCIENCE10
5 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี  SPORTS SCIENCE10
6 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE10
7 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE10
8 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE10
9 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE10
10 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE10
11 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE10
12 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
13 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE10
14 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE10
15 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE10
16 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE10
17 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE10
18 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE10
19 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์  SPORTS SCIENCE10
20 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE10
21 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE10
22 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE10
23 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
24 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE10
25 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
27 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
28 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
29 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
30 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร นักศึกษาแจ้งจบ Electronic Engineering10
31 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ นักศึกษาแจ้งจบ CE10
33 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ นักศึกษาแจ้งจบ CE10
34 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ นักศึกษาแจ้งจบ ChemE10
35 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ นักศึกษาแจ้งจบ ME10
36 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา นักศึกษาแจ้งจบ ME10
37 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.