รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา นักศึกษาแจ้งจบ ChemE10
3 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู นักศึกษาแจ้งจบ Metallurgical Engineering10
4 B6015589 นายวรวิช ทองมูล นักศึกษาแจ้งจบ IE10
5 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ นักศึกษาแจ้งจบ IE10
6 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก นักศึกษาแจ้งจบ ME10
7 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
8 B6019334 นายปพน สุดใจ นักศึกษาแจ้งจบ IE10
9 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา นักศึกษาแจ้งจบ IE10
10 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
11 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
12 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
13 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
14 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
15 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์  Civil Engineering10
16 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง  Civil Engineering10
17 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
18 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
19 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
20 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering10
21 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
22 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
23 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE10
24 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
25 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
28 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
29 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
30 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering10
31 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
33 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
34 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering10
35 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING10
36 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  PRECISION ENGINEERING10
37 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย  PRECISION ENGINEERING10
38 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
39 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.