รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
4 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
5 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย นักศึกษาแจ้งจบ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5952991 นายชนินทร สังคะรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม นักศึกษาแจ้งจบ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering60
13 B6005290 นายวรวิช โคตะดี นักศึกษาแจ้งจบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
16 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
17 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
18 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
19 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING10
21 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
22 B6305512 นายชาญชัย วิมล  N/A10
23 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering10
24 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering10
25 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering10
26 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering10
27 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering10
28 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering10
29 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
30 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.