รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071271 นายธนพล วงสุตาล  INFORMATION SCIENCE10
2 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
3 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ นักศึกษาแจ้งจบ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE10
5 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช นักศึกษาแจ้งจบ EE10
7 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
8 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
9 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
10 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
11 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา  Civil Engineering10
13 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering10
14 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering10
15 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering10
16 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
17 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering10
18 B6219048 นางสาวธัญญาเรศ สีไธสง  Electronic Engineering10
19 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering10
21 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
22 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
23 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
24 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม นักศึกษาแจ้งจบ ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ นักศึกษาแจ้งจบ ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี นักศึกษาแจ้งจบ ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.