รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา นักศึกษาแจ้งจบ Environmental Engineering10
2 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ นักศึกษาแจ้งจบ CPE10
3 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ นักศึกษาแจ้งจบ IE10
4 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ นักศึกษาแจ้งจบ CPE10
5 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
6 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี นักศึกษาแจ้งจบ PE10
7 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร นักศึกษาแจ้งจบ CE10
8 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร นักศึกษาแจ้งจบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
10 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ นักศึกษาแจ้งจบ EE10
11 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
12 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering10
13 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
14 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
15 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
16 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
17 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
18 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
20 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
21 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE10
22 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
23 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
24 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
25 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก  Mechatronics Engineering10
26 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE10
27 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering10
28 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
29 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.