รายชื่อนศ.
รายวิชา551263 : THERMO-FLUID SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
2 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
3 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
4 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
5 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
6 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering10
7 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
8 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
9 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
10 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
11 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
12 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
13 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
14 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
15 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering10
16 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
17 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
18 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
19 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
20 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
21 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
22 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.