รายชื่อนศ.
รายวิชา102122 : ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6301910 นายเมฆา ปัชชา  N/A10
2 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  N/A10
3 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  N/A10
4 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  N/A10
5 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  N/A10
6 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry10
7 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  N/A10
8 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  N/A10
9 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  N/A10
10 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  N/A10
11 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  N/A10
12 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  N/A10
13 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  N/A10
14 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  N/A60
15 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  N/A10
16 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  N/A10
17 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.