รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา  MATHEMATICS10
2 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน  MATHEMATICS10
3 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ  MATHEMATICS10
4 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
31 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
32 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
33 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
34 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
35 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.