รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE10
2 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
4 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
7 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
8 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
9 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
10 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
11 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
12 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
13 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
14 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
15 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
16 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
17 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
18 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
19 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
20 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
21 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
22 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
23 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
24 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
25 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
26 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
27 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
28 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
29 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
30 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
31 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
32 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
33 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
34 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.