รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
2 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
3 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
4 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
5 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
6 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
7 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
8 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
9 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
10 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
11 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
12 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
13 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
14 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
15 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
16 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
17 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
18 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
19 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
20 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
21 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
22 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
23 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
24 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
25 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
26 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
27 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
28 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
29 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
30 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
31 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
32 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
33 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
34 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
35 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.