รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
2 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
3 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
4 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
5 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
6 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
7 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
8 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
9 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
10 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
11 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
12 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
13 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
14 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
15 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
16 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
17 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
18 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
19 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
20 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
21 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
22 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
23 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
24 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
25 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
26 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
27 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
28 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
29 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE10
30 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
31 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
32 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
33 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
34 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
35 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.