รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
2 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
3 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
4 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
5 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
6 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
7 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
8 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
9 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
10 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
11 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
12 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
13 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
14 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
15 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
16 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
17 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
18 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
19 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
20 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
21 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
22 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
23 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
24 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
25 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
26 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
27 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
31 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
32 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
33 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
34 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.