รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
4 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
5 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
7 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
32 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.