รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
2 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
5 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
6 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
8 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
9 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
10 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
11 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
13 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
14 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE40
15 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
16 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
21 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ  Mechanical Engineering10
22 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering10
23 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์  Mechanical Engineering10
24 B6119157 นายภูผา วนภู  Mechanical Engineering10
25 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ  Mechanical Engineering10
26 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
27 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering10
28 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering10
29 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
30 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering10
31 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.