รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
2 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
3 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
6 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
7 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
9 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME10
10 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
11 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
15 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
26 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
32 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
33 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
34 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.