รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม31
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
2 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
8 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
9 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
12 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
14 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
16 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
17 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
19 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
23 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
24 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
25 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
26 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
28 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
29 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
30 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
31 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.