รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
28 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
33 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
34 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering10
35 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.