รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE
2 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
4 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
5 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.