รายชื่อนศ.
รายวิชา203415 : BUSINESS JAPANESE II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
3 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6134563 นางสาวมัญลิกา สิงห์ดง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.