รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A10
2 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
3 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
4 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
6 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
7 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
8 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
9 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
10 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
11 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
12 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
13 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
14 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
15 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A60
16 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
17 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering10
19 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
20 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
21 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
22 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
23 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
24 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
27 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
28 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
29 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
30 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
31 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
32 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
34 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
35 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
37 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
38 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
39 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.