รายชื่อนศ.
รายวิชา102122 : ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312695 นายวสุ ทองศรี  N/A10
2 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  N/A10
3 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  N/A10
4 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  N/A10
5 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
6 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  N/A10
7 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  N/A10
8 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  N/A10
9 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  N/A10
10 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  N/A10
11 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  N/A10
12 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  N/A10
13 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  N/A10
14 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  N/A10
15 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  N/A10
16 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  N/A10
17 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  N/A10
18 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.