รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering
2 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering
3 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering
4 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering
5 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering
6 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering
7 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering
8 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด  Environmental Engineering
9 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering
10 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน  Environmental Engineering
11 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering
12 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering
13 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว  Environmental Engineering
14 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering
15 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering
16 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering
17 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering
18 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน  Environmental Engineering
19 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering
20 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering
21 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering
22 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
23 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering
24 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering
25 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering
26 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่  Environmental Engineering
27 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering
28 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering
29 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  Environmental Engineering
30 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering
31 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering
32 B6223366 นางสาวอัญญ์ญาริญ อินทร์สุระ  Environmental Engineering
33 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering
34 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering
35 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering
36 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering
37 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering
38 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering
39 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering
40 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering
41 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering
42 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering
43 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering
44 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering
45 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering
46 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering
47 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.