รายชื่อนศ.
รายวิชา202331 : ASEAN STUDIES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6200909 นายนัฐพล คงรอด  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
2 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
3 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
4 B6234591 Mr.VIRAKBOTH PRUM  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
5 B6234607 Ms.LINA CHHUN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
6 B6234614 Ms.MAO CHEN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
7 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
8 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
9 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
10 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
12 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering10
13 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
14 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
15 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
16 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.