รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม26
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
4 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
5 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
7 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
8 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
9 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
10 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
11 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
12 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
13 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
14 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
15 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
16 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
19 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
20 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
21 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
22 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
23 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.