รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม34
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
2 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
3 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
6 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
7 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
8 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
9 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
10 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
12 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
14 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
15 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
17 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
19 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
20 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
21 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A60
22 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
23 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
24 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
25 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
26 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
27 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A60
28 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
29 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
30 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
31 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
33 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
34 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
35 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
36 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
38 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
39 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
40 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
41 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE10
42 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
43 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
44 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
45 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.