รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม33
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
3 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
4 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
6 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
7 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
8 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
9 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A60
10 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
11 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
13 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  ME10
14 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
15 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A60
16 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
17 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
19 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A10
21 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
22 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A60
23 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
25 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
28 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE10
29 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
30 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
31 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
32 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
33 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
34 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering10
35 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
36 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
37 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
38 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  ChemE10
39 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
40 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
41 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
42 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
43 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.