รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม32
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก  Mechatronics Engineering10
2 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
3 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
4 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
6 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
7 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
8 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
9 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
10 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
11 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
12 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
13 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
14 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
16 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
19 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering10
20 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
21 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
22 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
23 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
24 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering10
26 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
27 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A60
29 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
30 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
31 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A10
32 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
33 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
36 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
38 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A89
40 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
41 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
42 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.