รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม31
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE
2 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE
3 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering
4 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A
7 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE
8 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering
9 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE
10 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
11 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Intelligent Manufacturing Engineering
12 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
13 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Intelligent Manufacturing Engineering
14 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering
15 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE
16 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE
17 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING
19 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE
20 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering
21 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
22 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE
23 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A
24 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
25 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering
26 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering
27 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
28 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A
29 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE
30 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
32 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A
33 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A
34 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE
35 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE
36 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE
37 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
38 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE
39 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering
40 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A
41 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Intelligent Manufacturing Engineering
42 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
43 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING
44 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING
45 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.