รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม29
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
2 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A60
3 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
4 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
5 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A10
6 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
7 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
8 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
11 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
13 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก  N/A10
14 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE10
15 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE10
16 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  Civil Engineering10
17 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
18 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.