รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม27
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
2 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
3 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
4 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
5 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
6 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE10
7 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
8 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
9 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
10 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
11 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
12 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
13 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
14 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE10
15 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
16 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
17 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
18 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
19 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
20 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
21 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
22 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
23 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
24 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
25 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
26 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
27 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
28 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
29 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
30 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
31 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
32 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
33 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
34 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
35 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.