รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม29
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
2 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
6 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
7 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
9 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
10 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
12 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
13 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
14 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
15 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
16 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
17 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
18 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
19 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
20 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
21 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
22 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
23 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
24 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE10
25 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
26 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.