รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
2 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
3 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
4 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
5 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
8 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
10 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
13 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering10
14 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
15 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering10
17 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร  Electronic Engineering10
18 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
20 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering10
21 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering10
22 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
23 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
25 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
26 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
27 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
28 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
29 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
30 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
31 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE10
32 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
33 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.