รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
14 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
15 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
18 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
21 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
22 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
26 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
29 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
34 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
35 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.