รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
2 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering
3 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering
4 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
5 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering
6 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering
7 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE
8 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering
9 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
10 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering
11 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering
12 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering
13 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
14 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
15 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
16 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
17 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
18 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering
19 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering
20 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering
21 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING
22 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering
23 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering
24 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering
25 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering
26 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering
27 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering
28 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering
29 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
30 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering
31 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering
32 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering
33 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE
34 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE
35 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering
36 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering
37 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
38 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering
39 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering
40 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
41 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering
42 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering
43 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering
44 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering
45 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering
46 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering
47 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering
48 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering
49 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering
50 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering
51 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
52 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering
53 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
54 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering
55 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering
56 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering
57 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering
58 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
59 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล  B.N.S.
60 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
61 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE
62 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.