รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
3 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A60
4 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
5 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
6 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
7 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A60
8 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
9 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
11 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
12 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
13 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
15 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
16 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
17 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
18 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
19 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE10
20 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
21 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
22 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
26 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
27 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
28 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
31 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
32 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
33 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
34 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
35 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
36 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
37 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์  Geological Engineering10
40 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
41 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
42 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
43 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
44 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
45 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.