รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
2 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
3 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน  Geological Engineering10
4 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
5 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
7 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
9 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
11 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering10
13 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
15 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
16 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
19 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.