รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
3 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
4 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE10
5 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
7 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE10
8 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
10 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
11 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
12 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
13 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A60
15 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
16 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
17 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
18 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
19 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
20 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A60
21 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
22 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
23 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A60
24 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
25 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
26 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
27 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
29 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
30 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE10
31 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
32 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
33 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
35 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
36 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
37 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
38 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A60
39 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
40 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
42 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
44 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.