รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
2 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING10
3 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
4 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
6 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A60
7 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
10 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
11 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
12 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
13 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
14 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE10
15 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
17 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
18 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A60
20 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
21 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
23 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering10
25 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
26 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
27 B6325817 นายธราดร ศิริจันดา  N/A10
28 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
30 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
31 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
32 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A60
34 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
35 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE10
37 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
38 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A60
39 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
40 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
41 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
42 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A60
43 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
44 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.