รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
2 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING10
3 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
4 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
5 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
6 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
7 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
8 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
9 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
11 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A60
12 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
13 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A60
14 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
15 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
16 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
17 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A60
18 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
19 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering10
20 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
21 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
22 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
23 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
24 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A60
25 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
26 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A60
28 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A60
29 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
30 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
31 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
32 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์  N/A10
33 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
34 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
36 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
37 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
38 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
39 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
41 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A60
43 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A60
44 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.