รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
3 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
9 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
10 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
11 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
12 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
13 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
14 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
15 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
16 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
17 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
18 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
19 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
20 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
21 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
24 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
27 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A60
29 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
30 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
32 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
33 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
34 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
35 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
37 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
38 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING10
41 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
42 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น  INFORMATION SCIENCE10
43 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.