รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
2 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
3 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
4 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
5 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
7 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
8 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
9 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
10 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
11 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
13 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
15 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
16 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
17 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
24 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
25 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
26 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
27 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
28 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
29 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A60
30 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
31 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
32 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
33 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
34 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
35 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
36 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
38 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
39 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
40 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE10
41 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
43 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
44 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
45 B6334512 นางสาวพรนภา สุปติ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.