รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม38
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
24 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
25 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
26 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
27 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
28 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
29 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
31 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.