รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
5 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering40
6 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME40
7 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME40
8 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
9 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
10 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
11 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
12 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
13 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
14 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
15 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
16 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
17 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
19 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
20 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
21 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
22 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
23 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
24 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
25 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
26 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
27 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
28 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
29 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
30 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
31 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
32 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
36 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.