รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
2 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A60
4 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
5 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
6 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
7 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
8 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
9 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
10 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A60
11 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A60
12 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A10
13 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
15 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
16 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
17 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
18 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
19 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
20 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
21 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
22 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
23 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
24 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
25 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE10
26 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
27 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
30 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
31 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
32 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
33 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A60
34 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A10
35 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
36 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
37 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE10
38 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
39 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น  N/A60
40 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A60
41 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering10
42 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.